Đăng nhập

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phòng Tổ chức – Pháp chế

...

1. Vị trí, chức năng      

Phòng Tổ chức - Pháp chế là phòng chuyên môn trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác: Tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng; thi đua - khen thưởng; kỷ luật; pháp chế; bảo vệ chính trị nội bộ và chế độ chính sách thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình theo quy định của pháp luật. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc sở và hướng dẫn nghiệp vụ của các cơ quan chuyên môn liên quan.

Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tổ chức - Pháp chế Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tại Quyết định số 182/QĐ-SVHTTDL ngày 20/6/2017 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Tham mưu giúp Giám đốc sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

2.1. Về công tác tổ chức bộ máy, biên chế

- Xây dựng dự thảo văn bản quy định cụ thể vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Xây dựng dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Hội đồng chuyên ngành về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật;

- Thẩm định và trình Giám đốc sở quyết định về quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn thuộc sở; trình UBND tỉnh quyết định về quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp thuộc sở;

- Thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xếp hạng đơn vị sự nghiệp thuộc sở; Thỏa thuận xếp hạng các đơn vị sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật;

- Xây dựng và hướng dẫn xây dựng kế hoạch biên chế, Đề án vị trí việc làm của Sở, các đơn vị thuộc sở từng năm, từng giai đoạn theo quy định;

- Thực hiện công tác quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

2.2. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

- Dự thảo văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở VHTTDL; Trưởng, phó Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện sau khi thống nhất với Sở Thông tin, Truyền thông.

- Thực hiện công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý của sở theo quy định.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch theo thẩm quyền.

- Thực hiện quy trình công tác tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, thôi việc… đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc sở theo thẩm quyền.

- Hướng dẫn thực hiện công tác thi tuyển, thi nâng ngạch, xét chuyển ngạch công chức, viên chức; Tổ chức và tham gia tổ chức thi tuyển, xét tuyển, thi nâng ngạch, xét chuyển ngạch các ngạch chuyên môn nghiệp vụ thuộc cơ quan, đơn vị thuộc sở theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý.

- Tổ chức thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở theo thẩm quyền.

- Thực hiện và hướng dẫn thực hiện đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc sở quản lý theo quy định.

- Quản lý và cập nhật hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của sở.

- Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật cán bộ, công chức; Luật viên chức và các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ tại các đơn vị sự nghiệp thuộc sở theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý.

2.3. Công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật

- Là đơn vị Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng kỷ luật của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong toàn Ngành theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và của tỉnh.

- Thực hiện, hướng dẫn thực hiện quy trình, thủ tục xét kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật

2.4. Công tác Pháp chế

- Dự kiến chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của ngành tham mưu trình HĐND, UBND tỉnh ban hành hàng năm.

- Triển khai công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL các lĩnh vực của ngành VHTTDL.

- Thực hiện công tác kiểm tra và xử lý văn bản QPPL theo quy định.     

- Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật.

- Phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan xây dựng và triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Thực hiện kiểm soát về hình thức, nội dung, dự thảo quyết định công bổ thủ tục hành chính và công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL theo quy định.

- Thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý lĩnh vực VHTTDL cho doanh nghiệp.

 2.5. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ

- Đề xuất chủ trương, biện pháp thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

2.6. Các công tác khác

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ; Báo cáo đột xuất về các lĩnh vực thuộc nhiệm vụ của Phòng.

- Quản lý, sử dụng tài sản, các nguồn lực được giao theo quy định.

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo sở giao.

3. Cơ cấu tổ chức

Biên chế của Phòng Tổ chức - Pháp chế nằm trong tổng số biên chế hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được phân bổ hàng năm, gồm: Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng và các công chức:

- Chuyên viên tổ chức bộ máy, biên chế;

- Chuyên viên thi đua – khen thưởng, kỷ luật;

- Chuyên viên đào tạo, bồi dưỡng; thực hiện chế độ chính sách;

- Chuyên viên pháp chế.

* Địa chỉ: 73 Bạch Đằng, thành phố Hải Dương.

* Điện thoại: 0220.3846167 . Máy lẻ: 122

* Lãnh đạo Phòng:

1. Trưởng phòng: Nguyễn Thị Minh Huệ

- Điện thoại: 0915 124 125

- Email: nguyenthiminhhue.vhttdl@haiduong.gov.vn

2. Phó trưởng phòng: Đoàn Văn Khánh

- Điện thoại: 0974 226 776

- Email: khanhvhttdlhd@gmail.com