Đăng nhập

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phòng Quản lý Thể dục thể thao

...

1. Vị trí, chức năng

Phòng Quản lý thể dục thể thao là phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Sở thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực thể dục thể thao theo quy định của pháp luật. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Sở và hướng dẫn về chuyên môn của cơ quan quản lý chuyên ngành cấp trên.

Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý thể dục thể thao quy định tại Quyết định số 180/QĐ-SVHTTDL ngày 20/6/2017 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

2.1. Về thể dục, thể thao cho mọi người

- Xây dựng, triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển thể dục, thể thao quần chúng của tỉnh sau khi được các cấp có thầm quyền phê duyệt;

- Xây dựng, hướng dẫn, quản lý và phối hợp tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên, trọng tài thể dục thể thao hàng năm sau khi được phê duyệt;

- Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, hiệp hội, liên đoàn thể thao của tỉnh và các liên đoàn thể thao quốc gia tham mưu kế hoạch, vận động nhân dân tham gia hoạt động, thi đấu thể dục thể thao và phổ biến, hướng dẫn các phương pháp tập luyện thể dục, thể thao phù hợp với sở thích, lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp;

- Xây dựng hệ thống giải thi đấu giải thể thao cấp tỉnh và kế hoạch tổ chức thi đấu các giải thể thao quần chúng cấp tỉnh; xây dựng kế hoạch phối hợp đăng cai tổ chức các giải thể thao phong trào toàn quốc;

- Thực hiện quản lý nhà nước đối với các hoạt động thể thao giải trí; doanh nghiệp hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh;

- Hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ TDTT đối với các phòng Văn hóa và Thông tin, các Trung tâm Văn hoá – Thể thao cấp huyện, các liên đoàn, hiệp hội thể thao của tỉnh; việc công nhận danh hiệu Gia đình thể thao trên địa bàn tỉnh; việc cấp các loại chứng chỉ về tiêu chuẩn rèn luyện thân thể, đai đẳng các môn phái võ (khi chưa có liên đoàn), bơi lội phổ thông, cứu đuối... theo quy định;

- Xây dựng kế hoạch phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh phát triển phong trào thể dục thể thao sâu rộng trong các đối tượng; Phối hợp tổ chức hướng dẫn tập luyện, biểu diễn và thi đấu các môn thể thao dân tộc, các phương pháp rèn luyện sức khỏe truyền thống;

- Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức Đại hội TDTT các cấp; phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đồng các cấp theo chu kỳ sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện các tiêu chí về thể thao trong xây dựng nông thôn mới.

2.2. Về thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp

- Thẩm định, phê duyệt kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên các đội tuyển thể thao; giao chỉ tiêu thành tích thi đấu của các đội tuyển thể thao tại các giải thi đấu quốc gia hàng năm;

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo, huấn luyện VĐV, hướng dẫn viên, trọng tài cơ sở; tham gia kiểm tra việc thực hiện kinh phí hoạt động của các đơn vị sự nghiệp lĩnh vực TDTT theo kế hoạch được phê duyệt hàng năm;

- Giám sát kế hoạch tập huấn các đội tuyển thể thao tham gia thi đấu các giải toàn quốc; Thực hiện quyết định phong đẳng cấp cho vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao thuộc thẩm quyền quản lý của Sở;

- Xây dựng quy chế tuyển chọn, thải loại VĐV và quy chế quản lý các đội tuyển thể thao của tỉnh tham gia thi đấu các giải quốc gia, quốc tế;

- Xây dựng đề án chuẩn bị lực lượng VĐV tham dự các kỳ Đại hội TDTT toàn quốc; Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các giải thi đấu quốc gia, khu vực và quốc tế sau khi được các cấp có thẩm quyền giao và phê duyệt;

- Phối hợp kiểm tra tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài của tỉnh trong các hoạt động thi đấu TDTT sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Xây dựng kế hoạch ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, y học trong công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện, thi đấu và chữa trị chấn thương cho các huấn luyện viên, VĐV, trọng tài để nâng cao thành tích thể thao và phòng chống doo-ping trong quá trình tập luyện và thi đấu cho các VĐV;

- Tham gia thẩm định, trình các cấp có thẩm quyền về kế hoạch và ngân sách, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho thể thao thành tích cao.

2.3. Các nhiệm vụ khác

- Xây dựng dự thảo các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, dự án, đề án, chương trình, kế hoạch về lĩnh vực Thể dục thể thao và tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Tổ chức kiểm tra các quy định, điều kiện doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể dục thể thao; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao theo phân cấp của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật;

- Xây dựng, thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế, đối ngoại với nước ngoài và các tỉnh thành phố trong nước về lĩnh vực thể dục, thể thao;

- Tổ chức, hướng dẫn, triển khai xây dựng thiết chế thể dục thể thao các cấp; Hướng dẫn, xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của các thiết chế thể thao theo quy định.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ; Báo cáo đột xuất về các lĩnh vực thuộc nhiệm vụ của phòng;

- Quản lý, sử dụng biên chế, tài sản, các nguồn lực được giao theo quy định.

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Sở giao.

3. Cơ cấu tổ chức

Biên chế của Phòng Quản lý thể dục thể thao do Giám đốc Sở quyết định trong tổng biên chế hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được UBND tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm.

3.1. Lãnh đạo phòng gồm : Trưởng phòng và 02 phó trưởng phòng.

3.2. Các công chức bao gồm:

- Chuyên viên theo dõi phong trào thể dục thể thao cho mọi người;

- Chuyên viên theo dõi lĩnh vực thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp;

- Chuyên viên phụ trách công tác xây dựng thiết chế TDTT các cấp;

- Chuyên viên phụ trách công tác nghiên cứu khoa học, tổng hợp, công tác đối ngoại về TDTT.

Nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo, công chức thuộc phòng Quản lý TDTT do Trưởng phòng phân công theo quy định của pháp luật.

* Địa chỉ: 73 Bạch Đằng, thành phố Hải Dương

* Điện thoại: 0220.3846167 Máy lẻ: 344

* Lãnh đạo Phòng:

1. Trưởng phòng: Nguyễn Đình Tự

Điện thoại: 0912 667 891

Email:nguyendinhtu.vhttdl@haiduong.gov.vn

2. Phó trưởng phòng: Nguyễn Hữu Dương

Điện thoại: 0912 068464

Email:nguyenhuuduong.vhttdl@haiduong.gov.vn