Đăng nhập

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phòng Quản lý Di sản Văn hoá

...

1. Vị trí, chức năng

Phòng Quản lý Di sản văn hóa là phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về Di sản văn hoá trên địa bàn toàn tỉnh theo đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Sở và hướng dẫn về chuyên môn của cơ quan quản lý chuyên ngành cấp trên.

Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý Di sản Văn hóa quy định tại Quyết định số 110/QĐ-SVHTTDL ngày 30/3/2020 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Tham mưu giúp Lãnh đạo sở :

2.1. Xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển dài hạn, hàng năm về bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hoá, quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh;

2.2. Trình UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hoá, quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh;

2.3. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá; quản lý, tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh.

2.4. Tổ chức thực hiện quy chế, giải pháp huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá tại địa phương sau khi được phê duyệt;

2.5. Tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê và lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể ở địa phương; cấp giấy phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn tỉnh cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài; Cấp giấy phép tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh theo quy định hiện hành;

2.6. Quản lý, hướng dẫn tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với di tích, nhân vật lịch sử ở địa phương;     

2.7. Tham mưu cho Hội đồng cấp tỉnh tổ chức việc thẩm định hồ sơ xét tặng nghệ nhân đề nghị cấp có thẩm quyền phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể;

2.8. Xác nhận điều kiện đối với việc thành lập Bảo tàng tỉnh và điều kiện được cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập ở địa phương; Phê duyệt hoặc thỏa thuận theo thẩm quyền dự án xây dựng, đề án trưng bày và tổ chức hoạt động của Bảo tàng tỉnh về mặt chuyên môn;

2.9. Tổ chức việc thu nhận, bảo quản các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do tổ chức, cá nhân giao nộp và thu giữ ở địa phương theo quy định của pháp luật; tổ chức đăng ký và quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; cấp chứng chỉ hành nghề đối với chủ cửa hàng mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh, bảo tàng cấp tỉnh và sở hữu tư nhân ở địa phương;

2.10. Thẩm định hiện vật và hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia của bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích, bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật ở địa phương;

2.11. Thỏa thuận chủ trương lập dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thẩm định dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cấp tỉnh ở địa phương; hướng dẫn, tổ chức thực hiện tu sửa cấp thiết và các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích thuộc địa phương quản lý sau khi được phê duyệt;

2.12. Thẩm định các dự án, cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích cấp tỉnh ở địa phương có khả năng ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường của di tích;

2.13. Cấp và thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề, chứng chỉ hành nghề cho tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh giám định cổ vật; bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích;

2.14. Tổ chức kiểm kê, lập danh mục, lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh ở địa phương;

2.15. Tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn thủ tục, trình cấp có thẩm quyền cấp giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ, khai quật khẩn cấp; theo dõi, giám sát việc thực hiện nội dung giấy phép khai quật ở địa phương;

2.16. Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa hành vi phạm pháp luật về di sản văn hoá; phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về di sản văn hoá theo thẩm quyền; hướng dẫn thực hiện thu phí, lệ phí thuộc lĩnh vực di sản văn hoá theo quy định;

2.17. Xây dựng cơ sở dữ liệu về di sản văn hóa phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước và hướng dẫn nghiệp vụ về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa;

2.18. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, ứng dụng khoa học, công nghệ trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

2.19. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá về di sản văn hóa; tọa đàm, hội nghị, hội thảo về di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh;

2.20. Thu thập, lưu trữ, bảo quản hồ sơ tư liệu khoa học và pháp lý về di sản văn hóa.

2.21. Tham mưu quản lý nhà nước trên địa bàn về nội dung hoạt động của các Hội, tổ chức về di sản văn hóa theo quy định của pháp luật;

2.22. Xây dựng chương trình, kế hoạch hợp tác quốc tế (nếu có) về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

2.23. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ; báo cáo đột xuất về các lĩnh vực thuộc nhiệm vụ của phòng;

2.24. Quản lý, sử dụng biên chế, tài sản, tài chính và các nguồn lực được giao theo quy định;

2.25. Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao và theo quy định của pháp luật.

3. Cơ cấu tổ chức       

Biên chế của Phòng Quản lý Di sản văn hóa do Giám đốc Sở quyết định trong tổng biên chế hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được UBND tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm.

3.1. Lãnh đạo phòng gồm:  Trưởng phòng và 02 Phó trưởng phòng.

3.2. Các công chức bao gồm:

- Chuyên viên lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể;

- Chuyên viên lĩnh vực di sản văn hóa vật thể;

- Chuyên viên lĩnh vực tu bổ di tích.

 * Địa chỉ: 73 Bạch Đằng, thành phố Hải Dương

* Điện thoại: 0220.3846167. Máy lẻ: 338

* Lãnh đạo Phòng:

1. Trưởng phòng: Vũ Trường Sơn

Điện thoại: 0979 397 888

Email: vutruongson.vhttdl@haiduong.gov.vn

2. Phó trưởng phòng: Bùi Văn Đạt

Điện thoại: 0988 769 179

Email: buivandat.vhttdl@haiduong.gov.vn