Đăng nhập

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Nhà hát chèo tỉnh

...

Nhà hát Chèo là đơn vị tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động, là tổ chức nghệ thuật chuyên nghiệp của tỉnh; có chức năng tổ chức biểu diễn, nghiên cứu, liên kết, hướng dẫn, truyền nghề về nghệ thuật chèo nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của mọi tầng lớp nhân dân, góp phần bảo tồn và phát triển nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Nhà hát chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch; sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Biểu diễn Nghệ thuật, Nhà hát Chèo Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch. Nhà hát Chèo có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trụ sở: Đường Nguyễn Hữu Cầu – phường Ngọc Châu – TP Hải Dương.

Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà hát chèo tỉnh quy định tại Quyết định số 1416/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

* Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm:

- Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị (SĐT : 0220.3835.735)

- Phòng Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nghệ thuật chèo;

- Đoàn Nghệ thuật I;

- Đoàn Nghệ thuật II;

- Bộ phận Dịch vụ;

- Dàn nhạc dân tộc;

- Đội xe máy hậu đài.

 

* Lãnh đạo đơn vị:

Giám đốc: Bùi Quang Toàn

Điện thoại:  0912.086.597

Phó Giám đốc: Vũ Văn Lợi

Điện thoại: 0904.578.418

Phó Giám đốc: Vũ Văn Hoàn

Điện thoại: 0904.526.058