Đăng nhập

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình

...

Phòng Quản lý Văn hóa

1. Vị trí, chức năng

Phòng Quản lý Văn hóa là phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động văn hoá trên địa bàn toàn tỉnh bao gồm các lĩnh vực: Nghệ thuật biểu diễn; điện ảnh; mỹ thuật; nhiếp ảnh; triển lãm; quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học; nghệ thuật; thư viện; quảng cáo, văn hoá quần chúng, văn hóa dân tộc và tuyên truyền cổ động; hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động dịch vụ văn hoá khác thuộc ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các lĩnh vực khác theo quy định. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo sở và hướng dẫn về chuyên môn của cơ quan quản lý chuyên ngành cấp trên.

Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Phòng Quản lý Văn hóaSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tại Quyết định số 109/QĐ-SVHTTDL ngày 30/3/2020 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Tham mưu giúp lãnh đạo sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

2.1. Xây dựng, trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án,văn bản quy định về quản lý và phát triển sự nghiệp văn hoá, xây dựng nếp sống văn hoá và gia đình; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh. Tổ chức hướng dẫn, triển khai, kiểm tra việc thực hiện sau khi văn bản được ban hành.

2.2. Thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức và cá nhân hoạt động văn hoá trên địa bàn tỉnh.

2.3. Tham gia hội đồng khoa học, hội đồng chuyên môn thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công và các đoàn kiểm tra lĩnh vực văn hoá, gia đình; Tham gia thư ký các hội đồng: Hội đồng xét Nghệ sĩ ưu tú, Nghệ sĩ nhân dân, Giải thưởng về văn học nghệ thuật hoặc các giải thưởng khác thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình.

2.4. Tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng thành tựu khoa học trên lĩnh vực quản lý văn hoá, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và công tác gia đình.Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, gia đình theo quy định của pháp luật hoặc theo sự phân công, ủy quyền của UBND tỉnh.

2.5. Xây dựng kế hoạch, thực hiện các chương trình phối hợp về văn hoá, xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình giữa sở Văn hóa Thể thao và Du lịch với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

2.6. Tổ chức tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý văn hoá, xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình; bồi dưỡng, huấn luyện đối với các tài năng văn hóa nghệ thuật.

2.7. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý văn hóa, xây dựng nếp sống văn hoá và gia đình đối với các Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện, các chức danh chuyên môn thuộc UBND cấp xã. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện các tiêu chí về văn hóa trong xây dựng nông thôn mới.

2.8. Quản lý biên chế, cán bộ, công chức, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức trong phòng, quản lý tài sản được giao theo quy định của pháp luật.

2.9. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ; Báo cáo đột xuất về các lĩnh vực thuộc nhiệm vụ của phòng;

2.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác được lãnh đạo sở phân công.

2.11.Về nghệ thuật biểu diễn:

a. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch các đơn vị nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi quản lý của địa phương phù hợp với quy hoạch phát triển ngành nghệ thuật biểu diễn theo quy định của pháp luật;

b. Hướng dẫnviệc tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn về nghệ thuật biểu diễn do địa phương tổ chức trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

c. Thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo sở cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương: Nhà hát; Đoàn nghệ thuật; Nhà văn hóa; Trung tâm Văn hóa, Thể thao; Doanh nghiệp có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; Hội Văn học, nghệ thuật; cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật; Cơ quan phát thanh, cơ quan truyền hình; nhà hát, đoàn nghệ thuật thuộc lực lượng vũ trang (trường hợp tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang nhằm mục đích kinh doanh).

d. Thẩm định hồ sơ, ban hành văn bản trả lời thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương .

đ. Thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn, cấp giấy phép cho các tổ chức thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương, cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương;

e. Tổ chức thực hiện việc cấp thẻ hành nghề cho nghệ sỹ, người mẫu lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn theo quy định của pháp luật;

f. Thẩm định hồ sơ, cấp giấy phép phê duyệt nội dung, cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu.

2.12. Về điện ảnh:

a. Thành lập Hội đồng thẩm định kịch bản văn học cấp tỉnh đối với việc sản xuất phim đặt hàng từ ngân sách nhà nước, Hội đồng thẩm định phim cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về điện ảnh;

b. Thực hiện cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim phóng sự, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình, phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu;

c. Thực hiện cấp thu hồi giấy phép phổ biến phim truyện do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu theo quy định của pháp luật về điện ảnh;

d. Hướng dẫn, kiểm tra việc phổ biến phim ở rạp, phim chiếu lưu động, phim phát trên các phương tiện khác tại các điểm hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí công cộng;

đ. Hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định về kinh doanh băng đĩa phim và các hoạt động điện ảnh khác ở địa phương.

2.13. Về mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm:

a. Hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm quy mô cấp tỉnh;

b. Thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật, cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng, cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc theo quy định của pháp luật;

c. Thẩm định hồ sơ, cấp phép triển lãm nhiếp ảnh theo quy định của pháp luật; cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ;

d. Thẩm định hồ sơ, ban hành văn bản trả lời thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật quy mô cấp tỉnh; tiếp nhận đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh; tiếp nhận đăng ký các triển lãm khác thuộc phạm vi quản lý của ngành văn hóa, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật;

đ. Quản lý hoạt động mua bán, trưng bày, sao chép tác phẩm mỹ thuật tại địa phương.

2.14. Về quyền tác giả, quyền liên quan:

a. Thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan ở địa phương theo quy định của pháp luật;

b. Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về cung cấp, hợp tác, đặt hàng, sử dụng và đảm bảo quyến tác giả đối với tác phẩm, quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và chế độ nhuận bút, thù lao cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan ở địa phương;

c. Thẩm định hồ sơ, ban hành văn bản về quyền tác giả, quyền liên quan khi có tranh chấp theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

d. Thẩm định hồ sơ, thực hiện đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật.

2.15. Về thư viện:

a. Ban hành văn bản thực hiện phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chuyển giao các xuất bản phẩm lưu chiểu tại địa phương cho Thư viện tỉnh theo quy định của pháp luật;

b. Hướng dẫn việc đăng ký hoạt động thư viện ở địa phương theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thẩm định hồ sơ, cấp và thu hồi giấy phép đăng ký hoạt động đối với thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng theo quy định của pháp luật;

c. Hướng dẫn các thư viện ở địa phương: xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền như: Liên hoan thiếu nhi tuyên truyền giới thiệu sách, hội thi cán bộ thư viện giỏi, ngày sách Việt Nam, nói chuyện chuyên đề, triển lãm sách, triển lãm thư pháp hán nôm…

2.16. Về quảng cáo:

a. Quản lý hoạt động quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo (trừ báo chí, môi trường mạng, xuất bản phẩm và tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin).

b. Thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài đặt tại địa phương;

c. Thẩm định, xử lý hồ sơ, ban hành văn bản trả lời thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn; thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo trên địa bàn tỉnh;

d. Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý theo quy định của pháp luật các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo (trừ báo chí, môi trường mạng, xuất bản phẩm và tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin).

2.17. Về văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc và tuyên truyền cổ động:

a. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy hoạch thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

b. Hướng dẫn, xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở ở địa phương trên cơ sở quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

c. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động tuyên truyền cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quy hoạch hệ thống cổ động trực quan tại địa phương;

d. Hướng dẫn việc tổ chức hội thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật quần chúng, thi sáng tác tranh cổ động, cụm cổ động và các hoạt động văn hóa khác; cung cấp tài liệu tuyên truyền, tranh cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương;

đ. Hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định hồ sơ, cấp giấy phép hoạt động karaoke, vũ trường; quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, trò chơi điện tử không nối mạng và vui chơi giải trí công cộng tại địa phương;

e. Hướng dẫn, kiểm tra việc trang trí, sử dụng Quốc kỳ, Đảng kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.

2.18. Về văn học:

a. Tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách về hoạt động văn học ở địa phương theo quy định của pháp luật;

b. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra hoạt động văn học ở địa phương theo quy định của pháp luật.

2.19. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”

a. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban chỉ đạo tỉnh tham mưu giúp trưởng Ban chỉ đạo hướng dẫn triển khai, thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" từ tỉnh đến cơ sở;

b. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban chỉ đạo tỉnh Xây dựng kế hoạch hàng năm, 5 năm của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp tỉnh và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

c. Hướng dẫn thực hiện phong trào xây dựng gia đình, làng, khu dân cư, cơ quan, đơn vị văn hóa trên địa bàn toàn tỉnh;

d. Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở hàng năm và dài hạn;

đ. Thực hiện nhiệm vụ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" cấp tỉnh.

2.20. Công tác Gia đình

a. Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến gia đình, đảm bảo quyền bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trong gia đình; 

b. Triển khai tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch công tác về lĩnh vực gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; các hoạt động tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình; các Mô hình về gia đình ở cơ sở;

c. Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình, giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; cấp thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình, thẻ nhân viên tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình. theo quy định của pháp luật;

d. Thực hiện quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc lĩnh vực gia đình;

đ. Thực hiện nhiệm vụ đơn vị thường trực ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh.

3. Cơ cấu tổ chức

Biên chế của Phòng Quản lý Văn hóa do Giám đốc Sở quyết định trong tổng biên chế hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được UBND tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm.

3.1. Lãnh đạo phòng gồm: Trưởng phòng và 02 Phó trưởng phòng

3.2. Các công chức bao gồm:

- Chuyên viên phụ trách lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, quảng cáo;

- Chuyên viên phụ trách về hoạt động vui chơi giải trí, nghệ thuật biểu diễn, dịch vụ văn hóa, xuất nhập khẩu văn hóa, quyền tác giả và quyền liên quan;

- Chuyên viên phụ trách lĩnh vực văn học, đào tạo bồi dưỡng, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật;

- Chuyên viên phụ trách lĩnh vực thư viện, điện ảnh, văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc, thiết chế văn hóa;

- Chuyên viên phụ trách công tác gia đình;

- Chuyên viên phụ trách công tác xây dựng nếp sống văn hóa;

- Chuyên viên phụ trách Văn phòng Ban chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá.

Nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo, công chức thuộc phạm vi quản lý của phòng Quản lý văn hóa và Gia đình do Trưởng phòng phân công căn cứ Quyết định này và theo quy định của pháp luật.

* Địa chỉ: 75 Bạch Đằng, thành phố Hải Dương

* Điện thoại:0220.3857562

* Lãnh đạo Phòng:

1. Phó trưởng phòng: Bùi Thị Ánh Ngọc

Điện thoại: 0974 884 561

Email:buithianhngoc.vhttdl@haiduong.gov.vn

2. Phó trưởng phòng: Nguyễn Hữu Ngân

Điện thoại: 0919 426 045

Email:nguyenhuungan.vhttdl@haiduong.gov.vn