Đăng nhập

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Văn phòng Sở

...

1. Vị trí, chức năng

Văn phòng Sở là phòng thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc sở chỉ đạo, điều hành trong công tác: Tổng hợp; hành chính quản trị; văn thư, lưu trữ; cải cách hành chính; dân quân tự vệ; phòng cháy, chữa cháy; an ninh, trật tự nội bộ; ứng dụng công nghệ thông tin, quản trị mạng, quản trị Website; là đầu mối tham mưu về công tác xây dựng cơ bản các công trình hạ tầng lĩnh vực ngành quản lý; công tác đối ngoại của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tại Quyết định số 363/QĐ-SVHTTDL ngày 07/9/2020 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Tham mưu giúp Giám đốc sở :

2.1. Tổng hợp, xây dựng trình Giám đốc Sở chương trình, kế hoạch công tác định kỳ của Sở và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện sau khi được phê duyệt;

2.2. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định với UBND tỉnh và Bộ VHTTDL; ban hành thông báo, biên bản các hội nghị, cuộc họp của lãnh đạo sở;

2.3. Theo dõi và đôn đốc các phòng ban, đơn vị thuộc Sở trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch, tiến độ;

2.4. Tham mưu giúp lãnh đạo Sở điều hành các hoạt động của Sở; tổ chức phối hợp công tác giữa các phòng ban, đơn vị trực thuộc sở; Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc của sở;

2.5. Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra và thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, in ấn, đánh máy tài liệu của cơ quan theo quy định; kiểm tra thể thức và quy định về pháp luật trong việc ban hành các văn bản của Sở;

 2.6. Hướng dẫn và trực tiếp quản lý cơ sở vật chất, tài sản, phương tiện, điều kiện làm việc phục vụ các hoạt động của cơ quan và của công chức, người lao động theo quy định; Quản lý và tổ chức thực hiện công tác quản trị nội bộ của cơ quan Sở. 

 2.7. Thực hiện việc đón tiếp khách đến thăm và làm việc với cơ quan; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về lễ tân, khánh tiết, thăm viếng, chúc mừng, các nghi lễ… của cơ quan khi được lãnh đạo Sở giao;

 2.8. Chủ trì hoặc phối hợp với các phòng ban, đơn vị tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, giải thể thao, tập huấn và các nhiệm vụ chuyên môn khác;

2.9. Chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện chương trình, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước của Sở; Thực hiện các nội dung về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" tại sở; Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại Sở;

 2.10. Thực hiện công tác bảo vệ an ninh nội bộ; bảo mật; phòng, chống cháy nổ; phòng chống lụt bão; an toàn vệ sinh lao động; vệ sinh môi trường; xây dựng cơ quan văn hóa tại cơ quan Sở;

 2.11. Quản lý, hướng dẫn và thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác của cơ quan;

2.12. Chịu trách nhiệm quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử (Website) của Sở. Chủ trì, phối hợp với các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở cung cấp thông tin cho website của sở.

2.13. Chủ trì, phối hợp với các phòng ban, đơn vị tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện :

+ Công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh;

+ Công tác xây dựng cơ bản các công trình hạ tầng lĩnh vực ngành quản lý;

2.14. Thừa lệnh hoặc thừa uỷ quyền của Giám đốc Sở ký ban hành một số văn bản nội bộ và của Sở gửi các cơ quan khác.

2.15. Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công

3. Cơ cấu tổ chức

Biên chế của Văn phòng Sở do Giám đốc Sở quyết định trong tổng biên chế hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được UBND tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm.

3.1. Lãnh đạo Văn phòng Sở gồm: Chánh Văn phòng và 01 Phó Chánh Văn phòng.

- Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Sở;

- Phó Chánh Văn phòng giúp Chánh Văn phòng chỉ đạo, thực hiện một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và trước pháp luật về công việc được phân công.

3.2. Công chức, người lao động gồm :

- Chuyên viên tổng hợp;

- Chuyên viên kiêm cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC

- Chuyên viên công nghệ thông tin, quản trị Website;

- Chuyên viên hành chính, quản trị;

- Chuyên viên văn thư, lưu trữ;

- Chuyên viên thủ kho, thủ quỹ cơ quan;

- Nhân viên phục vụ;

- Nhân viên lái xe;

- Nhân viên bảo vệ;

* Địa chỉ: 73 Bạch Đằng, thành phố Hải Dương

* Điện thoại: 0220.3846167. Máy lẻ: 101

* Lãnh đạo Phòng:

1. Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Giang Thanh

- Điện thoại: 0902 284 270

- Email: nguyenthigiangthanh.vhttdl@haiduong.gov.vn

2. Phó Chánh Văn phòng: Vũ Thị Thu Hương

- Điện thoại: 0989 568 808

- Email:vuthithuhuong1980@haiduong.gov.vn