Đăng nhập

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Bảo tàng tỉnh

...

Bảo tàng tỉnh Hải Dương là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng thực hiện việc lưu giữ, bảo quản và trưng bày các sưu tập hiện vật, tài liệu về lịch sử tự nhiên và xã hội nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trong tỉnh theo quy định. Bảo tàng tỉnh Hải Dương có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời chịu sự kiểm tra, giám sát về chuyên môn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trụ sở: số 11, đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương.

Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng tỉnh quy định tại Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

* Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Bảo tồn di tích;

- Phòng Trưng bày;

- Phòng Nghiên cứu - Sưu tầm;

* Lãnh đạo đơn vị:

Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Huê

Điện thoại: 0974 824 579

Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Liên

Điện thoại: 0945 083 870