Đăng nhập

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Thanh tra Sở

​1. Vị trí, chức năng

1.1. Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch là cơ quan thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính; tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Sở.

1.2. Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở, đồng thời chịu sự hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh và thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

1.3. Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có con dấu riêng để hoạt động theo quy định.

Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tại Quyết định số 175/QĐ-SVHTTDL ngày 20/6/2017 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở

2.1. Thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2.2. Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực quản lý do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý.

2.3. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra hàng năm trình Giám đốc Sở và Chánh Thanh tra tỉnh; chủ trì triển khai, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2.4. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

2.5. Giúp Giám đốc Sở trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, xác minh, kết luận vụ việc về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; đề xuất với Giám đốc Sở biện pháp giải quyết ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngành quản lý.

2.6. Tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2.7. Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị trong và ngoài cơ quan để tổ chức kiểm tra và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về văn hóa, thể thao du lịch và gia đình.

2.8. Thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện các nội dung kết luận sau thanh tra; hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Sở thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra.

2.9. Tổng hợp, báo cáo Giám đốc sở, Chánh Thanh tra tỉnh về kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng; báo cáo Chánh Thanh tra Bộ về công tác thanh tra chuyên ngành.

2.10. Phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc thanh tra, kiểm tra và vụ việc được Giám đốc Sở giao;

2.11. Thanh tra vụ việc và thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.

2.12. Thực hiện quản lý biên chế lao động, chính sách chế độ đối với cán bộ, công chức trong đơn vị; quản lý tài sản được giao theo quy định của pháp luật.

3. Cơ cấu tổ chức: gồm 5 biên chế

Biên chế của Thanh tra Sở do Giám đốc Sở quyết định trong tổng biên chế hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được UBND tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm.

3.1. Lãnh đạo:  Chánh thanh tra Sở và 01 Phó chánh thanh tra Sở.

3.2. Thanh tra viên gồm

- Thanh tra viên phụ trách lĩnh vực văn hóa;

- Thanh tra viên phụ trách lĩnh vực thể thao;

- Thanh tra viên phụ trách lĩnh vực du lịch;

- Thanh tra viên phụ trách lĩnh vực gia đình và các công việc hành chính của Thanh tra Sở.

* Địa chỉ: 73 Bạch Đằng, thành phố Hải Dương

* Điện thoại: 0220.3846167.

* Lãnh đạo Phòng:

1. Chánh thanh tra: Phạm Quốc Hòa

Điện thoại: 0974 120 768

Email: phamquochoa.vhttdl@haiduong.gov.vn

2. Phó Chánh thanh tra: Bùi Mạnh Cường

Điện thoại: 0936 397 397

Email: buimanhcuong@haiduong.gov.vn