Đăng nhập

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phòng Quản lý Du lịch

...

1. Vị trí, chức năng

Phòng Quản lý Du lịch là phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc sở thực hiện quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn toàn tỉnh theo đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Sở và sự hướng dẫn về chuyên môn của cơ quan quản lý chuyên ngành cấp trên.

Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Phòng Quản lý Du lịch quy định tại Quyết định số 177/QĐ-SVHTTDL ngày 20/6/2017 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Tham mưu giúp Giám đốc Sở:

2.1. Xây dựng dự thảo các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, dự án, đề án, chương trình, kế hoạch về lĩnh vực du lịch và tổ chức công bố, triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt;

2.2. Tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá, phân loại, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch của tỉnh theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

2.3. Thực hiện các biện pháp để bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh;

2.4. Tổ chức lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận khu du lịch địa phương, điểm du lịch địa phương, tuyến du lịch địa phương; công bố sau khi có quyết định công nhận;

2.5. Cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài theo quy định của pháp luật;

2.6. Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế theo quy định của pháp luật;

2.7. Thẩm định và quyết định xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch theo quy định của Luật Du lịch;

2.8. Thẩm định và cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch;

2.9. Tổ chức cấp, cấp lại, đổi, thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch, giấy chứng nhận thuyết minh viên theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

2.10. Thực hiện quản lý nhà nước về xúc tiến du lịch;

2.11. Quản lý hoạt động kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô theo quy định của pháp luật;

2.12. Thẩm định, tham gia thẩm định các dự án đầu tư phát triển liên quan đến du lịch;

2.13. Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động đối với các hiệp hội, hội, trung tâm và tổ chức phi chính phủ về lĩnh vực du lịch theo quy định của pháp luật;

2.14. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực du lịch theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

2.15. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về du lịch đối với Phòng Văn hoá và Thông tin và chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã;

2.16. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về du lịch;

2.17. Phối hợp với các phòng ban chuyên môn thuộc Sở và các cơ quan liên quan kiểm tra việc chấp hành pháp luật về du lịch;

2.18. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ du lịch đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh;

2.19. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

2.20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao và theo quy định của pháp luật.

3. Cơ cấu tổ chức

Biên chế của Phòng Quản lý Du lịch do Giám đốc Sở quyết định trong tổng biên chế hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được UBND tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm.

3.1. Lãnh đạo phòng gồm : Trưởng phòng và 02 phó trưởng phòng.

3.2. Các công chức bao gồm:

- Chuyên viên phụ trách cơ sở lưu trú;

- Chuyên viên phụ trách tài nguyên du lịch; lữ hành; khu, điểm du lịch;

- Chuyên viên tổng hợp, phụ trách công tác đào tạo.

           * Địa chỉ: 73 Bạch Đằng, thành phố Hải Dương

* Điện thoại:0220.3846167 Máy lẻ226

* Lãnh đạo Phòng:

1. Trưởng phòng: Nguyễn Hoài Thoa

Điện thoại: 0972 212 888

Email: nguyenhoaithoa@haiduong.gov.vn

 2. Phó trưởng phòng: Nguyễn Tuấn Phong

Điện thoại: 0904 394 858

Email: tuanphong090274@gmail.com