Đăng nhập

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Trung tâm Văn hoá nghệ thuật tỉnh

...

Trung tâm Văn hoá nghệ thuật tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở. tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch; đồng thời chịu sự quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trụ sở chính: số 8 đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh quy định tại Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

1. Vị trí và chức năng

Trung tâm có chức năng thực hiện việc tuyên truyên, phổ biến chủ trương, đưòng lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng, bồi dưõng năng khiếu nhằm nâng cao dân trí, đáp ng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa và giải trí của nhân dân; tổ chức biếu diễn loại hình nghệ thuật ca múa nhạc, sân khấu chuyên nghiệp, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương; thực hiện việc biên tập, xuất bản và phát hành Bản tin Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Xây dựng chương trình, kế hoạch về hoạt động của Trung tâm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

b) Nghiên cứu, thể nghiệm mẫu hình nghiệp vụ văn hóa; phổ biến, hướng dẫn vận dụng các mẫu hình và phương pháp công tác tiên tiến trong nghiệp vụ văn hóa;

c) Hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá chất lượng hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ đối với hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở; liên kết, phối hợp với thiết chế văn hóa của các ngành và đoàn thể quần chúng trong thực hành nghiệp vụ;

d) Xây dựng, hướng dẫn, duy trì hoạt động của đội tuyên truyền lưu động, đội văn nghệ quần chúng, nhóm sở thích, câu lạc bộ và các hình thức hoạt động, dịch vụ tại chỗ hoặc lưu động đế trực tiếp tuyên truyền đến quần chúng ở cơ sở nhằm định hướng, nâng cao trình độ cảm thụ văn hóa, nghệ thuật và đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa của nhân dân;

đ) Khai thác, sưu tầm, phát huy các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; tổ chức các cuộc thi sáng tác, liên hoan, hội diễn nghệ thuật quần chúng, hội thi tuyên truyền lưu động, triển lãm, lễ hội truyền thống và hiện đại;

e) Tổ chức tập huấn, bồi dưng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức của cơ quan và các đơn vị văn hóa cơ sở, các hạt nhân phong trào văn hóa, nghệ thuật quần chúng; mở các lớp năng khiếu về văn hóa, nghệ thuật; nghệ thuật truyền thống để phát triển phong trào văn nghệ quần chúng.

g) Tổ chức khảo sát, tham quan, trao đổi nghiệp vụ, giao lưu văn hóa, phát triển sự nghiệp với các đơn vị có liên quan trong toàn quốc và quốc tế;

h) Tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ, biên tập, xuất bản, phát hành Bản tin Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

i) Thông tin, tuyên truyền, phổ biến về các chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước và của tỉnh; về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội; về công tác quản lý và hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch ở trong và ngoài tỉnh;

k) Tham gia nghiên cứu khoa học để nâng cao trình độ luận và cơ sở thực tiễn về những vân đề có liên quan đến hoạt động của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

l) Trao đổi và cung cấp thông tin, nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn về khoa học và nghiệp vụ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch;

m) Phối hợp với các đơn vị có liên quan xuât bản, phát hành các ấn phẩm, sách chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực văn hóa, thê thao và du lịch khi đuợc giao;

n) Xây dựng các chương trình nghệ thuật ca múa nhạc, vở diễn sân khấu chuyên nghiệp có nội dung phong phú, đa dạng; t chức và nâng cao chât lượng biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương và cả nước, đáp ứng nhu cau hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của nhân dân trong tỉnh, góp phần giáo dục về truyền thng cách mạng và nâng cao thị hiếu thẩm mỹ lành mạnh đối với quần chúng nhân dân;

o) Tổ chức các hoạt động biêu diễn giao lưu, trao đôi, học tập VỚI các đơn vị nghệ thuật thuộc các tỉnh, thành phổ và tham gia các cuộc liên hoan, hội diễn, hội thi nghệ thuật chuyên nghiệp do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khi đươc cấp trên phê duyêt. Tham gia biểu diễn phục vụ các cp, các ngành trong tỉnh;

p) Nghiên cứu, sưu tầm, gìn giữ, phát huy và tiếp thu những tinh hoa của nghệ thuật, nghệ thuật truyền thống xứ Đông và vùng Đồng bằng Bắc Bộ đ dàn dựng các tiết mục biểu diên phục vụ khán giả trong và ngoài nước.

q) Tổ chức các hoạt động dịch vụ có thu thuộc lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp theo nhiệm vụ được giao và nhu cau khan gia, nhan dan trong và ngoài tỉnh. Liên doanh, liên kết với các cơ quan, đoàn thể, cá nhân để tổ chức các dịch vụ văn hóa, nghệ thuật, tuyên truyên, triển lãm, quảng cáo, th thao, du lịch, vui chơi giải trí theo quy định của pháp luật;

r) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về hoạt động của Trung tâm vi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan có liên quan theo quy định

s) Quản lý về tổ chức, biên chế, cán bộ, viên chức và người lao động; về tài sản tài chính của Trung tâm theo quy định của Nhà nước và của tnh;

t) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Văn hóa, Th thao va Du lịch hoặc y ban nhân dân tỉnh giao.

3. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Văn hóa Văn nghệ quần chúng;

- Phòng Tuyên truyền, cổ động;

- Phòng Hướng dẫn Nghiệp vụ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cơ sở;

- Đoàn Nghệ thuật.

4. Lãnh đạo đơn vị

Phó Giám đốc phụ trách: Nguyễn Minh Đức

Điện thoại: 0989 568 959

Phó Giám đốc: Đỗ Thị Mai Huệ

Điện thoại: 0902 169 962

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Cường

Điện thoại: 0914 012 436

Phó Giám đốc: Đỗ Thu Hường

Điện thoại: 0987 089 082