Đăng nhập

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Phòng Kế hoạch – Tài chính

...

1. Vị trí, chức năng

Phòng Kế hoạch -Tài chính là phòng nghiệp vụ chuyên môn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý Nhà nước trong công tác: Kế hoạch, tài chính – kế toán, thống kê; Tổ chức thực hiện việc xây dựng, phân bổ, quyết toán các nguồn lực tài chính của Sở theo quy định hiện hành. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc sở và sự hướng dẫn về chuyên môn của cơ quan quản lý chuyên ngành cấp trên

Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kế hoạch -Tài chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tại Quyết định số 364/QĐ-SVHTTDL ngày 07/9/2020 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Tham mưu giúp Giám đốc Sở:

- Xây dựng, tổng hợp quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án chương trình, nguồn kinh phí ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của sự nghiệp Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình.

- Thực hiện phân bổ dự toán ngân sách được cấp có thẩm quyền giao đến các đơn vị trực thuộc và điều chỉnh phân bổ dự toán theo thẩm quyền.

- Theo dõi, quản lý nguồn vốn đầu tư XDCB, nguồn vốn Chương trình mục tiêu, nguồn vốn sự nghiệp mang tính chất đầu tư và các dự án, đề án phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Lập báo cáo quyết toán ngân sách và công khai tài chính, ngân sách của ngành; theo dõi, quản lý việc sử dụng tài sản nhà nước của Sở theo chế độ quy định.

- Trực tiếp theo dõi, quản lý và quyết toán các nguồn kinh phí tại Văn phòng sở theo quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

- Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao và thực hiện ngân sách được phân bổ hàng năm theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng dự toán, xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ công sử dụng NSNN, lập dự toán thu-chi và quyết toán ngân sách hàng năm.

- Hướng dẫn, kiểm tra công tác kế toán, quản lý tài chính, tình hình thực hiện ngân sách của các đơn vị trực thuộc; duyệt quyết toán đối với các đơn vị dự toán cấp dưới theo quy định.

- Hướng dẫn các Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin, Trung tâm TDTT các huyện, thành phố, TX thực hiện các chế độ tài chính liên quan đến lĩnh vực văn hóa, du lịch và gia đình theo thẩm quyền.

- Hướng dẫn, xây dựng và tổ chức thực hiện các chế độ, định mức kinh tế kỹ thuật của Bộ, của ngành, của tỉnh, quy chế chi tiêu nội bộ; pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập về văn hóa, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện chế độ báo cáo, thông tin lưu trữ theo quy định thuộc lĩnh vực được phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở giao và theo quy định của pháp luật.

3. Cơ cấu tổ chức

Biên chế của Phòng Kế hoạch – Tài chính do Giám đốc Sở quyết định trong tổng biên chế hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được UBND tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm.

3.1. Lãnh đạo phòng gồm : Trưởng phòng và 02 phó trưởng phòng.

3.2. Các công chức bao gồm:

- Chuyên viên theo dõi nguồn kinh phíchi thường xuyên QLNN;

- Chuyên viên theo dõi nguồn kinh phísự nghiệp văn hóa;

- Chuyên viên theo dõi nguồn kinh phísự nghiệp thể dục thể thao;

- Chuyên viên phụ trách công tác kế hoạch, tổng hợp, thống kê; theo dõi tài sản cố định, nhập-xuất kho công cụ, dụng cụ.

Nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo, công chức thuộc phòng Kế hoạch – Tài chính do Trưởng phòng phân công theo quy định của pháp luật.

* Địa chỉ: 73 Bạch Đằng, thành phố Hải Dương

* Điện thoại: 0220.3846167 Máy lẻ: 332

* Lãnh đạo:

1. Trưởng phòng: Phương Thị Thanh Bình

Điện thoại: 0899 655 866

Email:phuongthithanhbinh.vhttdl@haiduong.gov.vn

2. Phó trưởng phòng: Nguyễn Danh Hùng

Điện thoại: 0982 355 866

Email: nguyendanhhung@haiduong.gov.vn