Đăng nhập

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch

...

Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Hải Dương là đơn vị sự nghiệp giáo dục - đào tạo công lập tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động, có chức năng đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nhân lực có trình độ ở bậc trung cấp, sơ cấp và các trình độ thấp hơn trong lĩnh vực Văn hóa, Nghệ thuật, Du lịch và các lĩnh vực đào tạo khác được cấp có thẩm quyền giao theo quy định. Trường trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời chịu sự kiểm tra, giám sát về chuyên môn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trụ sở: số 30, phố Tống Duy Tân, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương.

Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Văn hoá, Nghệ thuật và Du lịch tỉnh quy định tại Quyết định số 2003QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

* Các phòng chức năng, gồm:

- Phòng Hành chính - Tổ chức

- Phòng Đào tạo - Quản lý nghiên cứu khoa học

- Phòng Công tác học sinh - Sinh viên

- Phòng Kế hoạch - Tài chính.

* Các khoa gồm:

- Khoa Âm nhạc - Múa

- Khoa Mỹ thuật - Sân khấu

- Khoa Văn hóa - Du lịch

Trung tâm trực thuộc:

- Trung tâm Thực hành nghệ thuật và Trang trí mỹ thuật.

* Lãnh đạo đơn vị:

Hiệu trưởng: Mai Xuân Tuấn

Điện thoại: 0967 088 388

Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Nga

Điện thoại: 0912 054 428