Đăng nhập

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Trung tâm Thông tin - Xúc tiến du lịch

...

Trung tâm Thông tin - Xúc tiến du lịch là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, có chức năng thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư, hỗ trợ khách du lịch; tổ chức các dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đồng thời chịu sự kiểm tra, giám sát về chuyên môn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trung tâm Thông tin - Xúc tiến du lịch có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin - Xúc tiến du lịch tỉnh quy định tại Quyết định số 1793/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương. Trung tâm hiện đang tạm dừng hoạt động, chờ kiện toàn tổ chức, bộ máy.

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc, gồm:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Thông tin du lịch;

- Phòng Xúc tiến du lịch.