Đăng nhập

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh

...

Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật; Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời chịu sự kiểm tra, giám sát về chuyên môn của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh được hợp nhất từ 3 đơn vị: Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện thể thao; Trung tâm Bóng bàn và Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao dưới nước theo Quyết định số 2340/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh Hải Dương.

Trung tâm có chức năng đào tạo vận động viên thể thao thành tích cao và tổ chức tập huấn các đội tuyển thể thao của tỉnh tham gia thi đấu các giải thể thao; hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho các hoạt động thể dục thể thao quần chúng; bồi dưỡng nghiệp vụ cho huấn luyện viên, hướng dẫn viên, cán bộ quản lý và trọng tài làm công tác thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh; tổ chức các hoạt động dịch vụ về thể dục, thể thao theo quy định của pháp luật.

Trụ sở chính: Đường Trần Hưng Đạo, phường Nhị Châu, thành phố Hải Dương (hiện là Trụ sở của Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện thể thao cũ).

Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng tỉnh quy định tại Quyết định số 2340/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

* Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

- Phòng Đào tạo và Quản lý vận động viên;

- Phòng Tập huấn thi đấu;

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Trạm Y tế.

 * Lãnh đạo đơn vị: 

Giám đốc: Cao Thị Như Lan

Điện thoại: 0904 699 036

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Thuần

Điện thoại: 0942 715 446

 Phó Giám đốc: Trịnh Công Thắng

Điện thoại: 0902 080 844

 Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Chinh

Điện thoại: 0912 331 900