Đăng nhập

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Thư viện tỉnh

...

Thư viện tỉnh Hải Dương là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng thu thập, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng chung các tài liệu được xuất bản tại địa phương, các tài liệu trong nước và nước ngoài phù hợp với đặc điểm, yêu cầu xây dựng, phát triển về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương. Thư viện tỉnh Hải Dương có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời chịu sự kiểm tra, giám sát về chuyên môn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trụ sở: Đường Chương Dương, Phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương.

Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh quy định tại Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

* Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm:

- Phòng Nghiệp vụ;

- Phòng Công tác bạn đọc;

- Phòng Thông tin - Thư mục - Địa chí;

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Mạng lưới thư viện;

- Phòng Thư viện thiếu nhi.

* Lãnh đạo đơn vị:

Giám đốc: Bùi Đức Cảnh

Điện thoại: 0389 398 888

Phó Giám đốc: Vũ Thị Bích Liên

Điện thoại: 0904 376 728

Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hằng

Điện thoại: 0987 129 379