Đăng nhập

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Nhà Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh

...

Nhà Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng phục vụ việc đào tạo, tập huấn, tổ chức các hoạt động thi đấu thể dục, thể thao và các dịch vụ khác nhằm quản lý, sử dụng và khai thác công trình Nhà Thi đấu có hiệu quả.

Nhà Thi đấu Thể dục thể thao có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời chịu sự kiểm tra, giám sát về chuyên môn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trụ sở: Số 01 Bùi Thị Xuân, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương.

Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh quy định tại Quyết định số 2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

* Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp

- Phòng Tổ chức Tập luyện và Thi đấu

* Lãnh đạo đơn vị:

Giám đốc: Nguyễn Ngọc Hưng

Điện thoại: 0901 595 679

Phó Giám đốc: Bùi Thị Hải Yến

Điện thoại: 0936 063 810