Đăng nhập

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc

...

Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm kinh phí hoạt động; có chức năng trực tiếp quản lý, quy hoạch, bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị của di tích; tổ chức các hoạt động lễ hội truyền thống, hoạt động văn hóa tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc theo quy định của pháp luật.

Ban quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Di sản văn hoá (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch). Ban quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

Trụ sở: Tiên Sơn, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh.

Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc quy định tại Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

* Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm:

- Phòng Hành chính - Quản trị;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Xây dựng - Tu bổ di tích;

- Phòng Nghiệp vụ;

- Phòng Quản lý di tích Côn Sơn;

- Phòng Quản lý Đền thờ Nguyễn Trãi;

- Phòng Quản lý di tích Kiếp Bạc;

- Phòng Du lịch - Dịch vụ.

* Lãnh đạo đơn vị:

Trưởng ban: Nguyễn Thị Thùy Liên

Điện thoại: 0917 091 978

Phó trưởng ban: Lê Duy Mạnh

Điện thoại: 0919 348 080

Phó trưởng ban: Nguyễn Văn Cường

Điện thoại: 0335 101 980