Đăng nhập

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng

...

Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động, trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng tổ chức các hoạt động chiếu phim; in nhân, phát hành phim, băng, đĩa hình, đĩa nhạc và các hoạt động điện ảnh khác phục vụ nhân dân trong tỉnh theo quy định. Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời chịu sự kiểm tra, giám sát về chuyên môn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trụ sở: Số 28 Đại lộ Hồ Chí Minh, thành phố Hải Dương.

Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng quy định tại Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

* Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Nghiệp vụ;

- Rạp Chiếu bóng Thành Đông;

- Đội Chiếu bóng lưu động số 1;

- Đội Chiếu bóng lưu động số 2.

* Lãnh đạo đơn vị:

Phó Giám đốc phụ trách: Nguyễn Xuân Đạm

Điện thoại: 0399 421 326