Lễ hội trong nước
Danh mục di tích xếp hạng quốc gia trên địa bàn tỉnh Hải Dương (đến tháng 7/2022)

 

STT

Tên di tích

Địa điểm

Số Quyết định

1

Chùa Đông Cao

Xã Đông Xuyên - huyện Ninh Giang

15-VH/QĐ ngày 13/3/1974

2

Đình Huề Trì

P. An Phụ - Thị xã Kinh Môn

15-VH/QĐ ngày 13/3/1974

3

Chùa Động Ngọ

Xã Tiền Tiến - TP. Hải Dương

15-VH/QĐ ngày 13/3/1974

4

Đình Nhân Lý

TT Nam Sách - huyện Nam Sách

92-VHTT/QĐ ngày 10/7/1980

5

Đền Quát

Xã Yết Kiêu - huyện Gia Lộc

28-VH/QĐ ngày 18/01/1988

6

Đình Đông

Xã Thanh Tùng - huyện Thanh Miện

28-VH/QĐ ngày 18/01/1988

7

Quần thể di tích Đền Cao

P. An Lạc - TP. Chí Linh

1288-VH/QĐ ngày 16/11/1988

8

Lăng mộ Đỗ Quang, đình Phương Điếm

TT Gia Lộc - huyện Gia Lộc

1570-VH/QĐ ngày 5/9/1989

9

Đền Cuối và khu lăng mộ Nguyễn Chế Nghĩa

TT Gia Lộc - huyện Gia Lộc

1570-VH/QĐ ngày 5/9/1989

10

Chùa Trăm gian (chùa An Ninh)

Xã An Bình - huyện Nam Sách

168 VH/QĐ ngày 2/3/1990

11

Chùa Minh Khánh (Chùa Hương)

TT Thanh Hà - huyện Thanh Hà

34 VH/QĐ ngày 9/1/1990

12

Đền Ngư Uyên

P. Long Xuyên - Thị xã Kinh Môn

168 VH/QĐ ngày 2/3/1990

13

Đình Đào Lâm

Xã Đoàn Tùng - huyện Thanh Miện

168 VH/QĐ ngày 2/3/1990

14

Đình - đền và chùa thôn Đồng Bào

Xã Gia Xuyên - TP. Hải Dương

154-QĐ ngày 25/1/1991

15

Đền Vàng

Xã Gia Xuyên - TP. Hải Dương

2307/QĐ ngày 30/12/1991

16

Đình An Tân

Xã Gia Tân - huyện Gia Lộc

154-QĐ ngày 25/1/1991

17

Miếu Chợ Cốc

Xã Gia Khánh - huyện Gia Lộc

154-QĐ ngày 25/1/1991

18

Đình chùa Châu Khê

Xã Thúc Kháng - huyện Bình Giang

154-QĐ ngày 25/1/1991

19

Chùa Thanh Mai

Xã Hoàng Hoa Thám - TP. Chí Linh

97/QĐ ngày 21/1/1992

20

Đình Vạn Niên

TT Nam Sách - huyện Nam Sách

97/QĐ ngày 21/1/1992

21

Từ Vũ Thượng đáp

Xã Nam Hồng - huyện Nam Sách

97/QĐ ngày 21/1/1992

22

Di tích khảo cổ học Chu Đậu

Xã Thái Tân - huyện Nam Sách

97/QĐ ngày 21/1/1992

23

Đình Đầu

Xã Hợp Tiến - huyện Nam Sách

97/QĐ ngày 21/1/1992

24

Chùa Muống

(Quang Khánh tự)

Xã Ngũ Phúc - huyện Kim Thành

97/QĐ ngày 21/1/1992

25

Đình Liễu Tràng

P. Tân Hưng - TP. Hải Dương

97/QĐ ngày 21/1/1992

26

Đền Đươi

Xã Thống Nhất - huyện Gia Lộc

97/QĐ ngày 21/1/1992

27

Chùa Dâu

Xã Nhật Tân - huyện Gia Lộc

97/QĐ ngày 21/1/1992

28

Đình Trịnh Xuyên

Xã Nghĩa An - huyện Ninh Giang

97/QĐ ngày 21/1/1992

29

Khu di tích Đinh Văn Tả

P. Quang Trung - TP. Hải Dương

68-VH/QĐ ngày 29/1/1993

30

Đình - Đền - chùa Bảo Sài

P. Phạm Ngũ Lão - TP. Hải Dương

68-VH/QĐ ngày 29/1/1993

31

Đền - đình Sượt

P. Thanh Bình - TP. Hải Dương

68 QĐ/BT ngày 29/1/1993

32

Chùa Hào Xá

(Bạch Hào tự)

Xã Thanh Xá - huyện Thanh Hà

74-VH/QĐ ngày 2/2/1993

33

Hang Đốc Tít, hang Hàm Long, hang Tâm Long

P. Minh Tân - Thị xã Kinh Môn

774 QĐ/BT ngày 21/6/1993

34

Nghè - chùa Gia Cốc

Xã Tứ Cường - huyện Thanh Miện

281 QĐ/BT ngày 24/3/1993

35

Nhà thờ họ Nhữ

Xã Thái Học - huyện Bình Giang

74-VH/QĐ ngày 2/2/1993

36

Đình Quý Dương

Xã Tân Trường - huyện Cẩm Giàng

68-VH/QĐ ngày 29/1/1993

37

Đình Chí Linh

Xã Nhân Huệ - TP. Chí Linh

502 QĐ/BT ngày 28/4/1994

38

Đền Sinh - Đền Hoá

Xã Lê Lợi - TP. Chí Linh

295-QĐ/BT ngày 12/2/1994

39

Đền Gốm

P. Cổ Thành - TP. Chí Linh

226-QĐ/BT ngày 5/2/1994

40

Chùa Cả

Xã Tân An - huyện Thanh Hà

226-QĐ/BT ngày 5/2/1994

41

Nghè Đồn

Xã Nam Hồng - huyện Nam Sách

372-QĐ/BT ngày 10/3/1994

42

Đền Ngọc Hoa

Xã Thanh An - huyện Thanh Hà

226-QĐ/BT ngày 5/2/1994

43

Đình Lôi Động

Xã Tân An - huyện Thanh Hà

226-QĐ/BT ngày 5/2/1994

44

Đình Chùa Kim Quan

TT Cẩm Giang - huyện Cẩm Giàng

226-QĐ/BT ngày 5/2/1992

45

Đình chùa Khuê Bích

Xã Thượng Quận - Thị xã Kinh Môn

921 QĐ/BT ngày 20/7/1994

46

Đình chùa An Thuỷ

P. Hiến Thành - Thị xã Kinh Môn

295-QĐ/BT ngày 12/2/1994

47

Đình Thủ Pháp

Xã Đoàn Kết - huyện Thanh Miện

321-QĐ/BT ngày 12/2/1994

48

Đình chùa Đồng Niên

P. Việt Hòa - TP. Hải Dương

226-QĐ/BT ngày 5/2/1994

49

Đình Ngọc Uyên

P. Ngọc Châu - TP. Hải Dương

226-QĐ/BT ngày 5/2/1994

50

Chùa Lâm

(Đông Dương tự)

Xã Minh Đức - huyện Tứ Kỳ

295-QĐ/BT ngày 12/2/1994

51

Đền Chùa Cậy

Xã Long Xuyên - huyện Bình Giang

921 QĐ/BT ngày 20/7/1994

52

Đình Cao Xá

Xã Thái Hòa - huyện Bình Giang

502 QĐ/BT ngày 28/4/1994

53

Chùa Văn Thai

(Sùng Huyền tự)

Xã Cẩm Văn - huyện Cẩm Giàng

372-QĐ/BT ngày 10/3/1994

54

Đền Long Động

Xã Nam Tân - huyện Nam Sách

2233 QĐ/BT ngày 26/6/1995

55

Đền An Liệt

Xã Thanh Hải - huyện Thanh Hà

2233 QĐ/BT ngày 26/6/1995

56

Đình - Chùa Dưỡng Thái

Xã Phúc Thành - huyện Kim Thành

1568 QĐ/BT ngày 20/4/1995

57

Đình Kiên Lao

Xã Đại Đức - huyện Kim Thành

2233 QĐ/BT ngày 26/6/1995

58

Đình Đồng Tái

Xã Thống Kênh - huyện Gia Lộc

1568 QĐ/BT ngày 20/4/1995

59

Đình Quán Đào

Xã Tân Tiến - huyện Gia Lộc

2233 QĐ/BT ngày 26/6/1995

60

Đình Bồ Dương

Xã Hồng Phong - huyện Ninh Giang

2233 QĐ/BT ngày 26/6/1995

61

Đình Nhân Kiệt

Xã Hùng Thắng - huyện Bình Giang

2233 QĐ/BT ngày 26/6/1995

62

Hang Chùa Mộ

P. Tân Dân - Thị xã Kinh Môn

65 QĐ/BT ngày 16/01/1995

63

Đình - Chùa Cao Xá

Xã Cao An - huyện Cẩm Giàng

65 QĐ/BT ngày 16/1/1995

64

Đình Trạm Nội

Xã Cẩm Văn - huyện Cẩm Giàng

65 QĐ/BT ngày 16/01/1995

65

Đình Thạch Lỗi

Xã Thạch Lỗi - huyện Cẩm Giàng

1460-QĐ/VH ngày 28/6/1996

66

Đình Mậu Duyệt

Xã Cẩm Hưng - huyện Cẩm Giàng

51 QĐ/BT ngày 12/01/1996

67

Đình - chùa Vũ Thượng

P. Ái Quốc - TP. Hải Dương

1460-QĐ/VH ngày 28/6/1996

68

Đình Ninh Xá

Xã Lê Ninh - Thị xã Kinh Môn

141-QĐ/VH ngày 23/01/1997

69

Đình Đạo Phái

Xã Phạm Kha - huyện Thanh Miện

141-QĐ/VH ngày 23/01/1997

70

Đình Tự Đông

P. Cẩm Thượng - TP. Hải Dương

141-QĐ/VH ngày 23/1/1997

71

Chùa Phú Khê

Xã Thái Học - huyện Bình Giang

985-QĐ/VH ngày 07/5/1997

72

Chùa Nghi Khê

(chùa Phúc Diên)

Xã Tân Kỳ - huyện Tứ Kỳ

3951-QĐ/BVHTT ngày 20/12/1997

73

Chùa Đồng Neo

Xã Tiền Tiến - TP. Hải Dương

3951-QĐ/BVHTT ngày 20/12/1997

74

Khu di tích Phượng Hoàng

P. Văn An - TP. Chí Linh

2161/1998-QĐ-BVHTT ngày 11/10/1998

75

Đình Vô Lượng

Xã Thống Nhất - huyện Gia Lộc

95-1998-QĐ/BVHTT ngày 24/01/1998

76

Đình Cúc Bồ

Xã Kiến Quốc - huyện Ninh Giang

95-1998-QĐ/BVHTT ngày 24/01/1998

77

Đình Kim Đôi

Xã Cẩm Hoàng - huyện Cẩm Giàng

95-1998-QĐ/BVHTT ngày 24/01/1998

78

Mộ Phạm Đình Hổ và lầu bình thơ

Xã Nhân Quyền - huyện Bình Giang

05/1999-QĐ-BVHTT ngày 12/02/1999

79

Miếu Đan Loan

Xã Nhân Quyền - huyện Bình Giang

05/1999-QĐ-BVHTT ngày 12/02/1999

80

Đình Đỗ Xá

Xã Ứng Hòe - huyện Ninh Giang

05/1999-QĐ-BVHTT ngày 12/02/1999

81

Đình Đồng Quan Nội

Xã Quang Thành - Thị xã Kinh Môn

05/1999-QĐ-BVHTT ngày 12/02/1999

82

Miếu Phạm Xá

Xã Ngọc Sơn - TP. Hải Dương

05/1999-QĐ-BVHTT ngày 12/02/1999

83

Đình Đỗ Lâm Thượng

Xã Phạm Kha - huyện Thanh Miện

05/1999-QĐ-BVHTT ngày 12/02/1999

84

Đình Thuý Lâm

Xã Thanh Sơn - huyện Thanh Hà

05/1999-QĐ-BVHTT ngày 12/02/1999

85

Chùa Linh ứng và Cầu đá Hà Tràng

Xã Thăng Long - Thị xã Kinh Môn

05/1999-QĐ-BVHTT ngày 12/02/1999

86

Chùa Khánh Linh

Xã Phượng Kỳ - huyện Tứ Kỳ

05/1999-QĐ-BVHTT ngày 12/02/1999

87

Đình Trình Xá

Xã Gia Lương - huyện Gia Lộc

05/1999-QĐ-BVHTT ngày 12/02/1999

88

Đình Hậu Bổng

Xã Quang Minh - huyện Gia Lộc

04/2001/QĐ-BVHTT ngày 19/01/2001

89

Đình chùa Văn Xá

P. Ái Quốc - TP. Hải Dương

04/2001/QĐ-BVHTT ngày 19/01/2001

90

Đình Đỗ Lâm Hạ

Xã Phạm Kha - huyện Thanh Miện

04/2001/QĐ-BVHTT ngày 19/01/2001

91

Đình Phú Lộc

Xã Cẩm Vũ - huyện Cẩm Giàng

04/2001/QĐ-BVHTT ngày 19/01/2001

92

Chùa Phú Lộc

Xã Cẩm Vũ - huyện Cẩm Giàng

04/2001/QĐ-BVHTT ngày 19/01/2001

93

Chùa Nhữ Xá

Xã Hồng Quang - huyện Thanh Miện

04/2001/QĐ-BVHTT ngày 19/01/2001

94

Đình Ngọc Cục

Xã Thúc Kháng - huyện Bình Giang

04/2001/QĐ-BVHTT ngày 19/01/2001

95

Đình Ngọc Lâm

Xã Tân Kỳ - huyện Tứ Kỳ

04/2001/QĐ-BVHTT ngày 19/01/2001

96

Đình Vũ Xá

P. Ái Quốc - TP. Hải Dương

04/2001/QĐ-BVHTT ngày 19/01/2001

97

Miếu Tứ Giáp

Xã Quyết Thắng - TP. Hải Dương

04/2001/QĐ-BVHTT ngày 19/01/2001

98

Đình Cao Dương

Xã Gia Khánh - huyện Gia Lộc

04/2001/QĐ-BVHTT ngày 19/01/2001

99

Đình Lương Xá

Xã Kim Liên - huyện Kim Thành

04/2001/QĐ-BVHTT ngày 19/01/2001

100

Đình Xạ Sơn

Xã Quang Thành - Thị xã Kinh Môn

04/2001/QĐ-BVHTT ngày 19/01/2001

101

Tháp Cửu phẩm liên hoa chùa Linh Quang

Xã Kim Liên - huyện Kim Thành

04/2001/QĐ-BVHTT ngày 19/01/2001

102

Đình Mạc Xá

Xã Tân Hồng - huyện Bình Giang

04/2001/QĐ-BVHTT ngày 19/01/2001

103

Đình Bùi Xá Hạ

Xã Lê Lợi - huyện Gia Lộc

04/2001/QĐ-BVHTT ngày 19/01/2001

104

Đình Bùi Xá

Xã Nhân Quyền - huyện Bình Giang

04/2001/QĐ-BVHTT ngày 19/01/2001

105

Chùa Ngọc Lộ

Xã Tân Việt - huyện Thanh Hà

04/2001/QĐ-BVHTT ngày 19/01/2001

106

Đền Từ Hạ

Xã Thanh Quang - huyện Thanh Hà

04/2001/QĐ-BVHTT ngày 19/01/2001

107

Đền Từ Xá

Xã Đoàn Kết - huyện Thanh Miện

04/2001/QĐ-BVHTT ngày 19/01/2001

108

Đình Quỳnh Gôi

Xã Tân Kỳ - huyện Tứ Kỳ

20/2001/QĐ-BVHTT ngày 29/3/2001

109

Đền Thiên Kỳ

Xã Hoành Sơn - Thị xã Kinh Môn

20/2001/QĐ-BVHTT ngày 29/3/2001

110

Miếu Lai Cầu

Xã Hoàng Diệu - huyện Gia Lộc

39/2002/QĐ-BVHTT ngày 30/12/2002

111

Chùa Phú Quân

Xã Định Sơn - huyện Cẩm Giàng

39/2002/QĐ-BVHTT ngày 30/12/2002

112

Mộ và đình thờ Đỗ Uông
(Đình Đoàn Lâm)

Xã Thanh Tùng - huyện Thanh Miện

39/2002/QĐ-BVHTT ngày 30/12/2002

113

Cửu phẩm liên hoa và chùa Khánh Quang

Xã Kim Tân - huyện Kim Thành

39/2002/QĐ-BVHTT ngày 30/12/2002

114

Đàn Thiện Phù Tải

Xã Thanh Giang - huyện Thanh Miện

39/2002/QĐ-BVHTT ngày 30/12/2002

115

Chùa Trông

Xã Hưng Long - huyện Ninh Giang

39/2002/QĐ-BVHTT ngày 30/12/2002

116

Đền Quốc Phụ

P. Chí Minh - TP. Chí Linh

15/2003/QĐ-BVHTT ngày 14/4/2003

117

Chùa đình Đan Tràng

Xã Đức Chính - huyện Cẩm Giàng

15/2003/QĐ-BVHTT ngày 14/4/2003

118

Đền thờ Đặng Huyền Thông

Xã Minh Tân - huyện Nam Sách

06/2004/QĐ-BVHTT ngày 18/02/2004

119

Đình Khánh Hội

P. Nam Đồng - TP. Hải Dương

06/2004/QĐ-BVHTT ngày 18/02/2004

120

Đình Mỹ Xá

Xã Ngọc Sơn - TP. Hải Dương

06/2004/QĐ-BVHTT ngày 18/02/2004

121

Đình - Nghè Ngọc Lâu

Xã Cẩm Hoàng - huyện Cẩm Giàng

06/2004/QĐ-BVHTT ngày 18/02/2004

122

Đình Thiệu Mỹ

Xã Vĩnh Lập - huyện Thanh Hà

06/2004/QĐ-BVHTT ngày 18/02/2004

123

Đình Nội Hợp

Xã Lê Ninh - Thị xã Kinh Môn

17/2006/QĐ-BVHTT ngày 26/01/2006  

124

Đình Phù Cựu

Xã Văn Hội - huyện Ninh Giang

16/2006/QĐ-BVHTT ngày 26/01/2006

125

Đình Lãng Xuyên

Xã Gia Tân - huyện Gia Lộc

15/2006/QĐ-BVHTT ngày 26/01/2006

126

Đình Trữ La

TT Cẩm Giang - huyện Cẩm Giàng

18/2006/QĐ-BVHTT ngày 26/01/2006

127

Đình Mai Xá

Xã Hiệp Lực - huyện Ninh Giang

05/2006/QĐ-BVHTT ngày 17/01/2006

128

Đình An Nghĩa

TT Lai Cách - huyện Cẩm Giàng

06/2006/QĐ-BVHTT ngày 17/01/2006

129

Đình Khoai

Xã Tứ Cường - huyện Thanh Miện

14/2007/QĐ-BVHTT ngày 13/6/2007

130

Đình Ngọc Lặc

Xã Ngọc Sơn - TP. Hải Dương

13/2007/QĐ-BVHTT ngày 13/6/2007

131

Đình Phương Quất

Xã Lạc Long - Thị xã Kinh Môn

18/2007/QĐ-BVHTT ngày 14/6/2007

132

Đền Tranh

Xã Đồng Tâm - huyện Ninh Giang

1214/QĐ-BVHTTDL ngày 25/3/2009

133

Đình Kim Trang Tây

Xã Lam Sơn - huyện Thanh Miện

3991/QĐ-BVHTTDL ngày 30/10/2009

134

Đình Kim Trang Đông

Xã Lam Sơn - huyện Thanh Miện

3990/QĐ-BVHTTDL ngày 30/10/2009

135

Đình Lâu Động

Xã Quang Thành - Thị xã Kinh Môn

4700/QĐ-BVHTTDL ngày 18/12/2009

136

Đình Quý Khê

Xã Cẩm Hoàng - huyện Cẩm Giàng

4701/QĐ-BVHTTDL ngày 18/12/2009

137

Đình - Miếu Mộ Trạch

Xã Tân Hồng - huyện Bình Giang

4702/QĐ-BVHTTDL ngày 18/12/2009

138

Mộ và Đền thờ nữ tiến sĩ Nguyễn Thị Duệ

P. Văn An - TP. Chí Linh

2102/QĐ-BVHTTDL ngày 8/7/2014

139

Đảo cò

Xã Chi Lăng Nam - huyện Thanh Miện

2104/QĐ-BVHTTDL ngày 8/7/2014

140

Đền thờ Khúc Thừa Dụ

Xã Kiến Quốc - huyện Ninh Giang

2103/QĐ-BVHTTDL ngày 8/7/2014

141

Chùa Huề Trì

P. An Phụ - Thị xã Kinh Môn

2080/QĐ-BVHTTDL ngày 24/5/2017

142

Mộ và nhà thờ 3 vị tiến sĩ: Trần Thọ, Trần Cảnh, Trần Tiến (Họ Trần Điền Trì)

Xã Quốc Tuấn - huyện Nam Sách

31/QĐ-BVHTTDL ngày 07/01/2020

 


 

Các tin mới hơn
Tưởng niệm 581 năm ngày mất Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi(01/10/2023)
Lễ tưởng niệm 723 năm Ngày mất Anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn và Khai hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023(01/10/2023)
Lễ hội làm nổi bật giá trị toàn cầu của di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc(25/09/2023)
Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến thương mại Lễ hội mùa Thu lớn nhất từ trước đến nay(25/09/2023)
Hải Dương mở hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023(24/09/2023)
Các tin cũ hơn
Các di tích, cụm di tích xếp hạng Quốc gia đặc biệt (đến tháng 7/2022)(21/07/2022)
Gần 2.000 người tham gia Lễ rước nước hội Xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc 2019(13/11/2019)
Lễ an vị thượng lương Lầu thờ Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát chùa Côn Sơn(14/07/2019)
Lễ hội chùa Hào Xá, huyện Thanh Hà(18/03/2019)
Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 18 – 27/2 với nhiều điểm nhấn đặc sắc(01/02/2019)
Tìm kiếm
Videos
Hệ thống văn bản
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín