Thông báo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
(11/09/2019 10:05:16 SA)

Ban hành kèm theo Quyết định số 2698/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh Hải DươngPhụ lục

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CÁC HUYỆN, THÀNH  PHỐ VÀ UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

(Kèm theo Quyết định số 2698/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh Hải Dương)

 Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP HUYỆN 

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. LĨNH VỰC VĂN HOÁ

1

Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

2

Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

3

Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

4

Thủ tục công nhận “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

5

Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

6

Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm

7

Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa

8

Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội

9

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

10

 

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

II. LĨNH VỰC GIA ĐÌNH

1


Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (do UBND cấp huyện cấp)

2

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (do UBND cấp huyện cấp)

3

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (do UBND cấp huyện cấp)

4

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (do UBND cấp huyện cấp)

5

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (do UBND cấp huyện cấp)

6

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (do UBND cấp huyện cấp)

 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT UBND CẤP Xà

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. LĨNH VỰC VĂN HÓA

1

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

2

Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

3

Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

4

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn ngân sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

II. LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO

1

Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

 Phần II

NỘI DUNG QUY TRÌNH NỘI BỘ

A. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

 I. LĨNH VỰC VĂN HOÁ

1. Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

1.1. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

1.2. Sơ đồ quy trình giải quyết: 

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

 

Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân

Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

 

½ ngày

B2

Nhận hồ sơ từ Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả theo dõi, tổng hợp và chuyển cho Ban chỉ đạo phong trào “TDDKXĐSVH”

         

 

 

Liên đoàn lao động cấp huyện

 

02 ngày

B3

 

Kiểm tra, đánh giá

 

Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

02 ngày

B4

trình Chủ tịch UBND cấp huyện

 

Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp Phòng Nội vụ

03 ngày

B5

Ký duyệt

 


Lãnh đạo

UBND cấp huyện

02 ngày

B6

Chuyển trả kết quả/hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

 

 

 

Văn thư Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

½ ngày

B7

Trả kết quả/ hồ sơ cho tổ chức, cá nhân

 

                                                            

 

 

 


Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

 

Không tính thời gian

         

          1.3. Diễn giải quy trình thực hiện cụ thể:

a) Tiếp nhận hồ sơ.

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

          - Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và bàn giao hồ sơ cho  Liên đoàn lao động cấp huyện trong thời gian ½ ngày. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ theo quy định.

Liên đoàn lao động cấp huyện nhận hồ sơ từ Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả và tiến hành theo dõi, tổng hợp giải quyết hồ sơ:

Trong thời hạn 02 ngày, Liên đoàn lao động cấp huyện tổng hợp và chuyển hồ sơ cho Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Trong thời gian 02 ngày, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” kiểm tra, đánh giá phải báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ với lãnh đạo UBND cấp huyện. Trong thời gian 03 ngày, Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp phòng Nội vụ trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét. Trong thời hạn 02 ngày, lãnh đạo UBND cấp huyện ký duyệt kết quả.

Nếu không được chấp thuận thì soạn văn bản nêu rõ lý do không chấp thuận.

c) Nhận hồ sơ/kết quả và trả cho tổ chức, cá nhân.

Văn thư Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện chuyển hồ sơ/kết quả đến Bộ Phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện để trả hồ sơ/kết quả trực tiếp cho tổ chức, cá nhân hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

 2. Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

2.1. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

2.2. Sơ đồ quy trình giải quyết: 

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

 

Hướng dẫn UBND cấp xã nộp hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

 

½ ngày

B2

Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chuẩn

Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

02 ngày

B3

 Trình Chủ tịch UBND cấp huyện

 

Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp Bộ phận thi đua khen thưởng

01 ngày

B4

Ký duyệt

 

 


                            

Lãnh đạo

UBND cấp huyện

01 ngày

B5

Chuyển trả kết quả/hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

 

 

 

Văn thư Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

½ ngày

B6

Trả kết quả/ hồ sơ cho tổ chức, cá nhân

 

                                                            

 

 

 


Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

 

Không tính thời gian


2.3. Diễn giải quy trình thực hiện cụ thể:

a) Tiếp nhận hồ sơ.

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

          - Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và bàn giao hồ sơ cho  Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện trong thời gian ½ ngày. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ theo quy định.

 Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện tiếp nhận thẩm định kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chuẩn công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” (có biên bản kiểm tra) trong thời hạn 02 ngày;

- Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện phối hợp với Bộ phận thi đua khen thưởng trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định công nhận và cấp Giấy công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” trong thời hạn 01 ngày.

Căn cứ hồ sơ đề nghị và biên bản kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chuẩn “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” của Ban Chỉ đạo cấp huyện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, kèm theo Giấy công nhận trong thời hạn 01 ngày.

Trường hợp không công nhận, phải có văn bản trả lời Ủy ban nhân dân xã và nêu rõ lý do chưa công nhận.

c) Nhận hồ sơ/kết quả và trả cho tổ chức, cá nhân.

Văn thư Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện chuyển hồ sơ/kết quả đến Bộ Phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện để trả hồ sơ/kết quả trực tiếp cho tổ chức, cá nhân hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

3. Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

3.1. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

3.2. Sơ đồ quy trình giải quyết: 

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

 

Hướng dẫn UBND cấp xã nộp hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

 

½ ngày

B2

Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chuẩn

Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

02 ngày

B3

Trình Chủ tịch UBND cấp huyện

 

Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp Bộ phận thi đua khen thưởng

01 ngày

B4

Ký duyệt

 

 


                            

Lãnh đạo

UBND cấp huyện

01 ngày

B5

Chuyển trả kết quả/hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

 

 

 

Văn thư Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

½ ngày

B6

Trả kết quả/ hồ sơ cho tổ chức, cá nhân

 

                                                            

 

 

 


Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

 

Không tính thời gian

         

3.3. Diễn giải quy trình thực hiện cụ thể:

a) Tiếp nhận hồ sơ.

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

          - Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho Tổ chức, cá nhân và bàn giao hồ sơ cho  Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện trong thời gian ½ ngày. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ theo quy định.

 Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện tiếp nhận thẩm định kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chuẩn công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” (có biên bản kiểm tra) trong thời hạn 02 ngày;

Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện phối hợp với Bộ phận thi đua khen thưởng trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định công nhận và cấp Giấy công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” trong thời hạn 01 ngày.

Căn cứ hồ sơ đề nghị và biên bản kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chuẩn “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” của Ban Chỉ đạo cấp huyện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, kèm theo Giấy công nhận trong thời hạn 01 ngày.

Trường hợp không công nhận, phải có văn bản trả lời Ủy ban nhân dân xã và nêu rõ lý do chưa công nhận.

c) Nhận hồ sơ/kết quả và trả cho tổ chức, cá nhân.

Văn thư Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện chuyển hồ sơ/kết quả đến Bộ Phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện để trả hồ sơ/kết quả trực tiếp cho tổ chức, cá nhân hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

4. Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

4.1. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

4.2. Sơ đồ quy trình giải quyết: 

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

 

Hướng dẫn UBND cấp xã nộp hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

 

½ ngày

B2

Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chuẩn

Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

02 ngày

B3

Trình Chủ tịch UBND cấp huyện

 

Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp Bộ phận thi đua khen thưởng

01 ngày

B4

Ký duyệt

 

 


                            

Lãnh đạo

UBND cấp huyện

01 ngày

B5

Chuyển trả kết quả/hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

 

 

 

Văn thư Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

½ ngày

B6

Trả kết quả/ hồ sơ cho tổ chức, cá nhân

 

                                                            

 

 

 


Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

 

Không tính thời gian

         

          4.3. Diễn giải quy trình thực hiện cụ thể:

a) Tiếp nhận hồ sơ.

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

          - Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và bàn giao hồ sơ cho  Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện trong thời gian ½ ngày. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ theo quy định.

 Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện tiếp nhận thẩm định kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chuẩn công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” (có biên bản kiểm tra) trong thời hạn 02 ngày;

Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện phối hợp với Phòng Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định công nhận và cấp Giấy công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” trong thời hạn 01 ngày.

Căn cứ hồ sơ đề nghị và biên bản kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chuẩn “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” của Ban Chỉ đạo cấp huyện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, kèm theo Giấy công nhận trong thời hạn 01 ngày.

Trường hợp không công nhận, phải có văn bản trả lời Ủy ban nhân dân xã và nêu rõ lý do chưa công nhận.

c) Nhận hồ sơ/kết quả và trả cho tổ chức, cá nhân.

Văn thư Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện chuyển hồ sơ/kết quả đến Bộ Phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện để trả hồ sơ/kết quả trực tiếp cho tổ chức, cá nhân hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

5. Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

5.1. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

5.2. Sơ đồ quy trình giải quyết: 

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

 

Hướng dẫn UBND cấp xã nộp hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

 

½ ngày

B2

Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chuẩn

Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

02 ngày

B3

trình Chủ tịch UBND cấp huyện

 

Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp Bộ phận thi đua khen thưởng

01 ngày

B4

Ký duyệt

 

 


                            

Lãnh đạo

UBND cấp huyện

01 ngày

B5

Chuyển trả kết quả/hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

 

 

 

Văn thư Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

½ ngày

B6

Trả kết quả/ hồ sơ cho tổ chức, cá nhân

 

                                                            

 

 

 

Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

 

Không tính thời gian

         5.3. Diễn giải quy trình thực hiện cụ thể:

a) Tiếp nhận hồ sơ.

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

          - Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và bàn giao hồ sơ cho  Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện trong thời gian ½ ngày. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ theo quy định.

 Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện tiếp nhận thẩm định kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chuẩn công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” (có biên bản kiểm tra) trong thời hạn 02 ngày;

Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện phối hợp với Bộ phận thi đua khen thưởng trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định công nhận và cấp Giấy công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” trong thời hạn 01 ngày.

Căn cứ hồ sơ đề nghị và biên bản kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chuẩn “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” của Ban Chỉ đạo cấp huyện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, kèm theo Giấy công nhận trong thời hạn 01 ngày.

Trường hợp không công nhận, phải có văn bản trả lời Ủy ban nhân dân xã và nêu rõ lý do chưa công nhận.

c) Nhận hồ sơ/kết quả và trả cho tổ chức, cá nhân.

Văn thư Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện chuyển hồ sơ/kết quả đến Bộ Phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện để trả hồ sơ/kết quả trực tiếp cho tổ chức, cá nhân hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

6. Thủ tục  xét tặng danh hiệu khu dân cư văn hóa hàng năm

6.1. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

6.2. Sơ đồ quy trình giải quyết: 

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

 

Hướng dẫn UBND cấp xã nộp hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

 

½ ngày

B2

Xem xét, thẩm định hồ sơ

 

Thường trực Ban chỉ đạo Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa

 

2,5 ngày

B3

Ký duyệt

 

 


                            

Lãnh đạo

UBND cấp huyện

1,5ngày

B4

Chuyển trả kết quả/hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

 

 

 

Văn thư Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

½ ngày

B5

Trả kết quả/ hồ sơ cho tổ chức, cá nhân

 

                                                            

 

 

 


Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

 

Không tính thời gian

         

          6.3. Diễn giải quy trình thực hiện cụ thể:

a) Tiếp nhận hồ sơ.

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

          - Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và bàn giao hồ sơ cho  Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện trong thời gian ½ ngày. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ theo quy định.

Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện nhận hồ sơ từ Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả và tiến hành theo dõi, tổng hợp giải quyết hồ sơ:

Trong thời gian 02 ngày, Phòng Văn hóa và Thông tin xem xét, thẩm định phải báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ với lãnh đạo UBND cấp huyện (Nếu hồ sơ được chấp thuận thì soạn Quyết định và Giấy công nhận, nếu không được chấp thuận thì soạn văn bản nêu rõ lý do không chấp thuận). Trong thời gian 1,5 ngày,  lãnh đạo UBND cấp huyện ký duyệt kết quả trả lời.

c) Nhận hồ sơ/kết quả và trả cho tổ chức, cá nhân.

Văn thư Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện chuyển hồ sơ/kết quả đến Bộ Phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện để trả hồ sơ/kết quả trực tiếp cho tổ chức, cá nhân hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

 7. Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa

7.1. Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc

7.2. Sơ đồ quy trình giải quyết:

 

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

 

Hướng dẫn,tiếp nhận hồ sơ UBND cấp xã

Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

 

½ ngày

B2

Tham mưu lãnh đạo UBND cấp huyện tổ chức họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng

Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng

05 ngày

B3

Họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng

 

Hội đồng thi đua khen thưởng

B5

Ký duyệt

 

 


                            

Lãnh đạo

UBND cấp huyện

02 ngày tiếp theo

B6

Chuyển trả kết quả/hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

 

 

 

Văn thư Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

½ ngày

B7

Trả kết quả/ hồ sơ cho tổ chức, cá nhân

 

                                                            

 

 

 

Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

 

Không tính thời gian

                   7.3. Diễn giải quy trình thực hiện cụ thể:

a) Tiếp nhận hồ sơ.

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

          - Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và bàn giao hồ sơ cho  Phòng Văn hóa và Thông tin trong thời gian ½ ngày. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ theo quy định.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức họp Hội đồng thi đua - khen thưởng theo quy định hiện hành về thi đua, khen thưởng.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả Hội đồng thi đua - khen thưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa.

 c) Nhận hồ sơ/kết quả và trả cho tổ chức, cá nhân.

Văn thư Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện chuyển hồ sơ/kết quả đến Bộ Phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện để trả hồ sơ/kết quả trực tiếp cho tổ chức, cá nhân hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

8. Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội

8.1. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

8.2. Sơ đồ quy trình giải quyết:

 

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

 

Hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ

 

Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

 

½ ngày

B2

Xem xét, thẩm định hồ sơ

Phòng Văn hóa và Thông tin

14 ngày

B3

Ký duyệt

 

 


                            

Lãnh đạo

UBND cấp huyện

05 ngày

B4

Chuyển trả kết quả/hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

 

 

 

Văn thư Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

½ ngày

B5

Trả kết quả/ hồ sơ cho tổ chức, cá nhân

 

                                                            

 

 

 

Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

 

Không tính thời gian

                 8.3. Diễn giải quy trình thực hiện cụ thể:

a) Tiếp nhận hồ sơ.

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và bàn giao hồ sơ cho  Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện trong thời gian ½ ngày. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ theo quy định.

Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện nhận hồ sơ từ Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả và tiến hành theo dõi, tổng hợp giải quyết hồ sơ:

Trong thời gian 14 ngày, Phòng Văn hóa và Thông tin xem xét, thẩm định phải báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ với lãnh đạo UBND cấp huyện (Nếu hồ sơ được chấp thuận thì soạn Văn bản chấp thuận, nếu không được chấp thuận thì soạn văn bản nêu rõ lý do không chấp thuận). Trong thời gian 05 ngày,  lãnh đạo UBND cấp huyện ký duyệt kết quả trả lời.

c) Nhận hồ sơ/kết quả và trả cho tổ chức, cá nhân.

Văn thư Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện chuyển hồ sơ/kết quả đến Bộ Phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện để trả hồ sơ/kết quả trực tiếp cho tổ chức, cá nhân hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

 9. Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

9.1. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

9.2. Sơ đồ quy trình giải quyết: 

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

 

Hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ

 

Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

 

½ ngày

B2

Xem xét, thẩm định hồ sơ

Phòng Văn hóa và Thông tin

10 ngày

B3

Ký duyệt

 

 


                            

Lãnh đạo

UBND cấp huyện

04 ngày

B4

Chuyển trả kết quả/hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

 

 

 

Văn thư Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

½ ngày

B5

Trả kết quả/ hồ sơ cho tổ chức, cá nhân

 

                                                            

 

 

 

Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

 

Không tính thời gian

                   9.3. Diễn giải quy trình thực hiện cụ thể:

a) Tiếp nhận hồ sơ.

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

          - Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và bàn giao hồ sơ cho  Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện trong thời gian ½ ngày. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ theo quy định.

Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện nhận hồ sơ từ Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả và tiến hành theo dõi, tổng hợp giải quyết hồ sơ:

Trong thời gian 10 ngày, Phòng Văn hóa và Thông tin xem xét, thẩm định phải báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ với lãnh đạo UBND cấp huyện

Trong thời gian 04 ngày,  lãnh đạo UBND cấp huyện ký duyệt kết quả trả lời.

Trường hợp không đồng ý với nội dung thông báo, cơ quan tiếp nhận phải trả lời văn bản và nêu rõ lý do. Sau khi nhận được văn bản không đồng ý của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đơn vị tổ chức lễ hội phải tiến hành chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện nội dung của hoạt động lễ hội.

c) Nhận hồ sơ/kết quả và trả cho tổ chức, cá nhân.

Văn thư Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện chuyển hồ sơ/kết quả đến Bộ Phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện để trả hồ sơ/kết quả trực tiếp cho tổ chức, cá nhân hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

          10. Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

10.1. Thời hạn giải quyết03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

10.2. Sơ đồ quy trình giải quyết: 

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

 

Hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

 

½ ngày

B2

Xem xét, thẩm định hồ sơ

Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện

01 ngày

B3

Ký duyệt

 

 


                            

Lãnh đạo

UBND cấp huyện

01 ngày

B4

Chuyển trả kết quả/hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

 

 

 

Văn thư Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

½ ngày

B5

Trả kết quả/ hồ sơ cho tổ chức, cá nhân

 

                                                            

 

 

 


Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

 

Không tính thời gian

           10.3. Diễn giải quy trình thực hiện cụ thể:

a) Tiếp nhận hồ sơ.

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

          - Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và bàn giao hồ sơ cho Phòng Văn hóa và Thông tin  trong thời gian ½ ngày. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ theo quy định.

Phòng Văn hóa và Thông tin nhận hồ sơ từ Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả và tiến hành theo dõi, tổng hợp giải quyết hồ sơ:

Trong thời gian 01 ngày, Phòng Văn hóa và Thông tin xem xét, thẩm định phải báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ với lãnh đạo UBND cấp huyện (Nếu hồ sơ được chấp thuận thì soạn Quyết định, nếu không được chấp thuận thì soạn văn bản nêu rõ lý do không chấp thuận). Trong thời gian 01 ngày, lãnh đạo UBND cấp huyện ký duyệt kết quả trả lời.

c) Nhận hồ sơ/kết quả và trả cho tổ chức, cá nhân.

Văn thư Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện chuyển hồ sơ/kết quả đến Bộ Phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện để trả hồ sơ/kết quả trực tiếp cho tổ chức, cá nhân hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

II. LĨNH VỰC GIA ĐÌNH

1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

1.1. Thời hạn giải quyết:  Thời gian thực hiện là 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ:

1.2. Sơ đồ quy trình giải quyết:

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

 

Hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ

 

Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

 

½ ngày

B2

Xem xét, thẩm định hồ sơ, kiểm tra cơ sở

Phòng Văn hóa và Thông tin

19 ngày

B3

Ký duyệt

 

 


                            

Lãnh đạo

UBND cấp huyện

10 ngày

B4

Chuyển trả kết quả/hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

 

 

 

Văn thư Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

½ ngày

B5

Trả kết quả/ hồ sơ cho tổ chức, cá nhân

 

                                                            

 

 

 

Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

 

Không tính thời gian

                   1.3. Diễn giải quy trình thực hiện cụ thể:

a) Tiếp nhận hồ sơ.

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

          - Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và bàn giao hồ sơ cho Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện trong thời gian ½ ngày. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ theo quy định.

Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện nhận hồ sơ từ Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả và tiến hành theo dõi, tổng hợp giải quyết hồ sơ:

Trong thời gian 19 ngày, Phòng Văn hóa và Thông tin xem xét, thẩm định phải báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ với lãnh đạo UBND cấp huyện (Nếu hồ sơ được chấp thuận thì soạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình và Quy chế hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt, nếu không được chấp thuận thì soạn văn bản nêu rõ lý do không chấp thuận). Trong thời gian 10 ngày, lãnh đạo UBND cấp huyện ký duyệt kết quả trả lời.

c) Nhận hồ sơ/kết quả và trả cho tổ chức, cá nhân.

Văn thư Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện chuyển hồ sơ/kết quả đến Bộ Phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện để trả hồ sơ/kết quả trực tiếp cho tổ chức, cá nhân hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

2. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

2.1. Thời hạn giải quyết:  Thời gian thực hiện là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ:

2.2. Sơ đồ quy trình giải quyết: 

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

 

Hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ

 

Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

 

½ ngày

B2

Xem xét, thẩm định hồ sơ

Phòng Văn hóa và Thông tin

09 ngày

B3

Ký duyệt

 

 


                            

Lãnh đạo

UBND cấp huyện

05 ngày

B4

Chuyển trả kết quả/hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

 

 

 

Văn thư Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

½ ngày

B5

Trả kết quả/ hồ sơ cho tổ chức, cá nhân

 

                                                            

 

 

 

Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

 

Không tính thời gian

          2.3. Diễn giải quy trình thực hiện cụ thể:

a) Tiếp nhận hồ sơ.

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

          - Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và bàn giao hồ sơ cho  Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện trong thời gian ½ ngày. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ theo quy định.

Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện nhận hồ sơ từ Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả và tiến hành theo dõi, tổng hợp giải quyết hồ sơ:

Trong thời gian 09 ngày, Phòng Văn hóa và Thông tin xem xét, thẩm định phải báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ với lãnh đạo UBND cấp huyện (Nếu hồ sơ được chấp thuận thì soạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình và Quy chế hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt, nếu không được chấp thuận thì soạn văn bản nêu rõ lý do không chấp thuận). Trong thời gian 05 ngày, lãnh đạo UBND cấp huyện ký duyệt kết quả trả lời.

c) Nhận hồ sơ/kết quả và trả cho tổ chức, cá nhân.

Văn thư Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện chuyển hồ sơ/kết quả đến Bộ Phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện để trả hồ sơ/kết quả trực tiếp cho tổ chức, cá nhân hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

3. Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

3.1. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc

3.2. Sơ đồ quy trình giải quyết: 

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

 

Hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ

 

Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

 

½ ngày

B2

Xem xét, thẩm định, kiểm tra hồ sơ

Phòng Văn hóa và Thông tin

12 ngày

B3

Ký duyệt

 

 


                            

Lãnh đạo

UBND cấp huyện

07 ngày

B4

Chuyển trả kết quả/hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

 

 

 

Văn thư Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

½ ngày

B5

Trả kết quả/ hồ sơ cho tổ chức, cá nhân

 

                                                            

 

 

 


Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

 

Không tính thời gian


3.3. Diễn giải quy trình thực hiện cụ thể:

a) Tiếp nhận hồ sơ.

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

          - Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và bàn giao hồ sơ cho  Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện trong thời gian ½ ngày. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ theo quy định.

Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện nhận hồ sơ từ Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả và tiến hành theo dõi, tổng hợp giải quyết hồ sơ:

Trong thời gian 12 ngày, Phòng Văn hóa và Thông tin xem xét, thẩm định phải báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ với lãnh đạo UBND cấp huyện (Nếu hồ sơ được chấp thuận thì soạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình và Quy chế hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt, nếu không được chấp thuận thì soạn văn bản nêu rõ lý do không chấp thuận). Trong thời gian 07 ngày, lãnh đạo UBND cấp huyện ký duyệt kết quả trả lời.

c) Nhận hồ sơ/kết quả và trả cho tổ chức, cá nhân.

Văn thư Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện chuyển hồ sơ/kết quả đến Bộ Phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện để trả hồ sơ/kết quả trực tiếp cho tổ chức, cá nhân hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

4. Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

4.1. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc

4.2. Sơ đồ quy trình giải quyết: 

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

 

Hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ

 

Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

 

½ ngày

B2

Xem xét, thẩm định, kiểm tra hồ sơ

Phòng Văn hóa và Thông tin

19 ngày

B3

Ký duyệt

 

 


                            

Lãnh đạo

UBND cấp huyện

10 ngày

B4

Chuyển trả kết quả/hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

 

 

 

Văn thư Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

½ ngày

B5

Trả kết quả/ hồ sơ cho tổ chức, cá nhân

 

                                                            

 

 

 


Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

 

Không tính thời gian

           4.3. Diễn giải quy trình thực hiện cụ thể:

a) Tiếp nhận hồ sơ.

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

          - Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và bàn giao hồ sơ cho  Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện trong thời gian ½ ngày. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ theo quy định.

Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện nhận hồ sơ từ Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả và tiến hành theo dõi, tổng hợp giải quyết hồ sơ:

Trong thời gian 19 ngày, Phòng Văn hóa và Thông tin xem xét, thẩm định phải báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ với lãnh đạo UBND cấp huyện (Nếu hồ sơ được chấp thuận thì soạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở tư vấn về phòng, chống  bạo lực gia đình và Quy chế hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt, nếu không được chấp thuận thì soạn văn bản nêu rõ lý do không chấp thuận). Trong thời gian 10 ngày, lãnh đạo UBND cấp huyện ký duyệt kết quả trả lời.

c) Nhận hồ sơ/kết quả và trả cho tổ chức, cá nhân.

Văn thư Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện chuyển hồ sơ/kết quả đến Bộ Phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện để trả hồ sơ/kết quả trực tiếp cho tổ chức, cá nhân hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

5. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

5.1. Thời hạn giải quyết:  Thời gian thực hiện là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ:

5.2. Sơ đồ quy trình giải quyết: 

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

 

Hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ

 

Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

 

½ ngày

B2

Xem xét, thẩm định hồ sơ

Phòng Văn hóa và Thông tin

09 ngày

B3

Ký duyệt

 

 


                            

Lãnh đạo

UBND cấp huyện

05 ngày

B4

Chuyển trả kết quả/hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

 

 

Văn thư Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

½ ngày

B5

Trả kết quả/ hồ sơ cho tổ chức, cá nhân

 

                                                            

 

 

 


Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

 

Không tính thời gian

 

          5.3. Diễn giải quy trình thực hiện cụ thể:

a) Tiếp nhận hồ sơ.

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

          - Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và bàn giao hồ sơ cho  Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện trong thời gian ½ ngày. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ theo quy định.

Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện nhận hồ sơ từ Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả và tiến hành theo dõi, tổng hợp giải quyết hồ sơ:

Trong thời gian 09 ngày, Phòng Văn hóa và Thông tin xem xét, thẩm định phải báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ với lãnh đạo UBND cấp huyện (Nếu hồ sơ được chấp thuận thì soạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở tư vấn về phòng, chống  bạo lực gia đình và Quy chế hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt, nếu không được chấp thuận thì soạn văn bản nêu rõ lý do không chấp thuận). Trong thời gian 05 ngày, lãnh đạo UBND cấp huyện ký duyệt kết quả trả lời.

c) Nhận hồ sơ/kết quả và trả cho tổ chức, cá nhân.

Văn thư Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện chuyển hồ sơ/kết quả đến Bộ Phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện để trả hồ sơ/kết quả trực tiếp cho tổ chức, cá nhân hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

6. Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

6.1. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc

6.2. Sơ đồ quy trình giải quyết: 

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

 

Hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

 

½ ngày

B2

Xem xét, thẩm định, kiểm tra hồ sơ

Phòng Văn hóa và Thông tin

12 ngày

B3

Ký duyệt

 

 


                            

Lãnh đạo

UBND cấp huyện

07 ngày

B4

Chuyển trả kết quả/hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

 

 

 

Văn thư Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

½ ngày

B5

Trả kết quả/ hồ sơ cho tổ chức, cá nhân

 

                                                            

 

 

 


Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

 

Không tính thời gian

 

          6.3. Diễn giải quy trình thực hiện cụ thể:

a) Tiếp nhận hồ sơ.

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

          - Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho Tổ chức, cá nhân và bàn giao hồ sơ cho  Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện trong thời gian ½ ngày. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ theo quy định.

Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện nhận hồ sơ từ Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả và tiến hành theo dõi, tổng hợp giải quyết hồ sơ:

Trong thời gian 12 ngày, Phòng Văn hóa và Thông tin xem xét, thẩm định phải báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ với lãnh đạo UBND cấp huyện (Nếu hồ sơ được chấp thuận thì soạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Quy chế hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt, nếu không được chấp thuận thì soạn văn bản nêu rõ lý do không chấp thuận). Trong thời gian 07 ngày, lãnh đạo UBND cấp huyện ký duyệt kết quả trả lời.

c) Nhận hồ sơ/kết quả và trả cho tổ chức, cá nhân.

Văn thư Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện chuyển hồ sơ/kết quả đến Bộ Phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện để trả hồ sơ/kết quả trực tiếp cho tổ chức, cá nhân hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

B. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

I. LĨNH VỰC VĂN HÓA

  1. Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

1.1. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được thông báo, nếu không có ý kiến trả lời thì đơn vị gửi thông báo được tổ chức lễ hội theo nội dung thông báo.

1.2. Sơ đồ quy trình giải quyết:

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

 

Hướng dẫn đơn vị tổ chức lễ hội nộp hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

 

½ ngày

B2

Xem xét, thẩm định hồ sơ

Công chức Văn hóa – Xã hội

10 ngày

B3

Ký duyệt

 

 


                            

Lãnh đạo

UBND cấp xã nếu không đồng ý với nội dung thông báo

04 ngày

B4

Trả kết quả/ hồ sơ cho tổ chức, cá nhân

 

                                                            

 

 

 


Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

 

Không tính thời gian

 

          1.3. Diễn giải quy trình thực hiện cụ thể:

a) Tiếp nhận hồ sơ.

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

          - Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và bàn giao hồ sơ cho công chức Văn hóa – Xã hội trong thời gian ½ ngày. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ theo quy định.

Công chức Văn hóa – Xã hội nhận hồ sơ từ Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả và tiến hành theo dõi, tổng hợp giải quyết hồ sơ:

Trong thời gian 10 ngày, công chức Văn hóa – Xã hội xem xét, thẩm định phải báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ với lãnh đạo UBND cấp xã (Nếu hồ sơ được chấp thuận thì không cần soạn văn bản trả lời, nếu không được chấp thuận thì soạn văn bản nêu rõ lý do không chấp thuận). Trong thời gian 04 ngày, lãnh đạo UBND cấp xã ký duyệt kết quả trả lời không chấp thuận.

c) Nhận hồ sơ/kết quả và trả cho tổ chức, cá nhân.

Công chức Văn hóa – Xã hội trả hồ sơ/kết quả trực tiếp cho tổ chức, cá nhân hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

2. Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

2.1. Thời hạn giải quyết05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

2.2. Sơ đồ quy trình giải quyết: 

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

 

Hướng dẫn Trưởng khu dân cư lập hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

 

½ ngày

B2

Xem xét, thẩm định hồ sơ

Công chức Văn hóa – Xã hội

2,5 ngày

B3

Ký duyệt

 

 


                            

Lãnh đạo

UBND cấp xã

1,5 ngày

B4

Chuyển trả kết quả/hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

 

 

 

Văn thư UBND cấp xã

½ ngày

B5

Trả kết quả/ hồ sơ cho tổ chức, cá nhân

 

                                                            

 

 

 


Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

 

Không tính thời gian

2.3. Diễn giải quy trình thực hiện cụ thể:

a) Tiếp nhận hồ sơ.

- Trưởng khu dân cư nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

          - Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và bàn giao hồ sơ cho công chức Văn hóa – Xã hội trong thời gian ½ ngày. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ theo quy định.

Công chức Văn hóa – Xã hội nhận hồ sơ từ Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả và tiến hành theo dõi, tổng hợp giải quyết hồ sơ:

Trong thời gian 2,5 ngày, công chức Văn hóa – Xã hội xem xét, thẩm định phải báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ với lãnh đạo UBND cấp xã (Nếu hồ sơ được chấp thuận thì soạn Quyết định và Giấy công nhận Gia đình văn hóa, nếu không được chấp thuận thì soạn văn bản nêu rõ lý do không chấp thuận). Trong thời gian 1,5 ngày, lãnh đạo UBND cấp xã ký duyệt kết quả trả lời.

c) Nhận hồ sơ/kết quả và trả cho tổ chức, cá nhân.

Văn thư UBND cấp xã chuyển hồ sơ/kết quả đến Bộ Phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã để trả hồ sơ/kết quả trực tiếp cho tổ chức, cá nhân hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

3. Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

3.1. Thời hạn giải quyết05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

3.2. Sơ đồ quy trình giải quyết: 

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

 

Hướng dẫn Trưởng khu dân cư lập hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

 

½ ngày

B2

Xem xét, thẩm định hồ sơ

Công chức Văn hóa – Xã hội

2,5 ngày

B3

Ký duyệt

 

 


                            

Lãnh đạo

UBND cấp xã

1,5 ngày

B4

Chuyển trả kết quả/hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

 

 

 

Văn thư UBND cấp xã

½ ngày

B5

Trả kết quả/ hồ sơ cho tổ chức, cá nhân

 

                                                            

 

 

 


Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

 

Không tính thời gian

 

          3.3. Diễn giải quy trình thực hiện cụ thể:

a) Tiếp nhận hồ sơ.

- Trưởng khu dân cư nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

          - Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và bàn giao hồ sơ cho công chức Văn hóa – Xã hội trong thời gian ½ ngày. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ theo quy định.

Công chức Văn hóa – Xã hội nhận hồ sơ từ Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả và tiến hành theo dõi, tổng hợp giải quyết hồ sơ:

Trong thời gian 2,5 ngày, công chức Văn hóa – Xã hội xem xét, thẩm định phải báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ với lãnh đạo UBND cấp xã (Nếu hồ sơ được chấp thuận thì soạn Quyết định và Giấy khen Gia đình văn hóa, nếu không được chấp thuận thì soạn văn bản nêu rõ lý do không chấp thuận). Trong thời gian 1,5 ngày, lãnh đạo UBND cấp xã ký duyệt kết quả trả lời.

c) Nhận hồ sơ/kết quả và trả cho tổ chức, cá nhân.

Văn thư UBND cấp xã chuyển hồ sơ/kết quả đến Bộ Phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã để trả hồ sơ/kết quả trực tiếp cho tổ chức, cá nhân hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.  

4. Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn ngân sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

4.1. Thời hạn giải quyết03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

4.2. Sơ đồ quy trình giải quyết: 

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

 

Hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

 

½ ngày

B2

Xem xét, thẩm định hồ sơ

Công chức Văn hóa – Xã hội

01 ngày

B3

Ký duyệt

 

 


                            

Lãnh đạo

UBND cấp xã

01 ngày

B4

Chuyển trả kết quả/hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

 

 

 

Văn thư UBND cấp xã

½ ngày

B5

Trả kết quả/ hồ sơ cho tổ chức, cá nhân

 

                                                            

 

 

 


Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

 

Không tính thời gian

 

          4.3. Diễn giải quy trình thực hiện cụ thể:

a) Tiếp nhận hồ sơ.

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

          - Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và bàn giao hồ sơ cho công chức Văn hóa – Xã hội trong thời gian ½ ngày. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ theo quy định.

Công chức Văn hóa – Xã hội nhận hồ sơ từ Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả và tiến hành theo dõi, tổng hợp giải quyết hồ sơ:

Trong thời gian 01 ngày, công chức Văn hóa – Xã hội xem xét, thẩm định phải báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ với lãnh đạo UBND cấp xã (Nếu hồ sơ được chấp thuận thì soạn Quyết định, nếu không được chấp thuận thì soạn văn bản nêu rõ lý do không chấp thuận). Trong thời gian 01 ngày, lãnh đạo UBND cấp xã ký duyệt kết quả trả lời.

c) Nhận hồ sơ/kết quả và trả cho tổ chức, cá nhân.

Văn thư UBND cấp xã chuyển hồ sơ/kết quả đến Bộ Phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã để trả hồ sơ/kết quả trực tiếp cho tổ chức, cá nhân hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

II. THỂ DỤC THỂ THAO

1. Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

1.1. Thời hạn giải quyết07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

1.2. Sơ đồ quy trình giải quyết: 

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

 

Hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

 

½ ngày

B2

Xem xét, thẩm định hồ sơ

Công chức Văn hóa – Xã hội

04 ngày

B3

Ký duyệt

 

 


                            

Lãnh đạo

UBND cấp xã

02 ngày

B4

Chuyển trả kết quả/hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

 

 

 

Văn thư UBND cấp xã

½ ngày

B5

Trả kết quả/ hồ sơ cho tổ chức, cá nhân

 

                                                            

 

 

 


Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

 

Không tính thời gian

 

          1.3. Diễn giải quy trình thực hiện cụ thể:

a) Tiếp nhận hồ sơ.

- Trưởng khu dân cư nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

          - Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả tiếp nhận, thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ. Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và bàn giao hồ sơ cho công chức Văn hóa – Xã hội trong thời gian ½ ngày. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

b) Thẩm định và xem xét, ký duyệt hồ sơ theo quy định.

Công chức Văn hóa – Xã hội nhận hồ sơ từ Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả và tiến hành theo dõi, tổng hợp giải quyết hồ sơ:

Trong thời gian 04 ngày, công chức Văn hóa – Xã hội xem xét, thẩm định phải báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ với lãnh đạo UBND cấp xã (Nếu hồ sơ được chấp thuận thì soạn quyết định, nếu không được chấp thuận thì soạn văn bản nêu rõ lý do không chấp thuận). Trong thời gian 02 ngày, lãnh đạo UBND cấp xã ký duyệt kết quả trả lời.

c) Nhận hồ sơ/kết quả và trả cho tổ chức, cá nhân.

Văn thư UBND cấp xã chuyển hồ sơ/kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã để trả hồ sơ/kết quả trực tiếp cho tổ chức, cá nhân hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

Tin khác

Thư viện ảnh

Thăm dò ý kiến

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập:
0
Số người đang online:
166

View Larger Map