Trung tâm bóng bàn tỉnh Hải Dương
(19/04/2011 2:43:00 CH)

Địa chỉ: Số 1 Tô Hiệu - Tp. Hải Dương

1. Vị trí, chức năng

a. Trung tâm Bóng bàn là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động; có chức năng thực hiện việc đào tạo, huấn luyện vận động viên; tổ chức tập huấn các đội tuyển bóng bàn của  tỉnh tham gia thi đấu các giải khu vực và toàn quốc; bồi dưỡng nghiệp vụ cho huấn luyện viên, hướng dẫn viên và trọng tài môn bóng bàn trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp  luật;

b. Trung tâm Bóng bàn có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc Tổng cục Thể dục, thể thao và Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, đồng thời chịu sự kiểm tra, giám sát về chuyên môn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a. Xây dựng chương trình, kế hoach hoạt động của Trung tâm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

b. Đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao thành tích cao các môn bóng bàn với hình thức luân huấn và chương trình mục tiêu theo kế hoạch được giao;

c. Tổ chức tuyển chọn, huấn luyện vận động viên các đội tuyển bóng bàn của tỉnh tham gia thi đấu các giải khu vực, quốc gia theo kế hoạch được giao;

d. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ huấn luyện viên, hướng dẫn viên, trọng tài môn bóng bàn từ tỉnh đến cơ sở;

đ. Hướng dẫn tổ chức các lớp bóng bàn nghiệp dư, năng khiếu trong tỉnh để phát hiện tài năng trẻ;

e. Cung cấp huấn luyện viên, vận động viên môn bóng bàn cho các đội tuyển thể  thao quốc gia khi có yêu cầu và được sự đồng ý của Giám đốc Sở;

g. Tổ chức ứng dụng khoa học và công nghệ về thể dục, thể thao trong việc tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên thuộc Trung tâm quản lý;

h. Tổ chức chăm sóc sức khoẻ, bảo đảm chế độ đào tạo, huấn luyện, thi đấu, chế độ dinh dưỡng cho huấn luyện viên, vận động viên  thuộc Trung tâm quản lý theo quy định;

i. Tổ chức liên danh, liên kết trong việc tuyển chọn, đào tạo vận động viên bóng bàn thành tích cao với các địa  phương, các ngành trong  khu vực và tổ chức việc chuyển nhượng vận động viên theo quyu định của pháp luật;

k. Tổ chức các dịch vụ về thể dục, thể thao, vui chơi giải trí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện của Trung tâm theo quy định của pháp luật;

l. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về hoạt động của Trung tâm với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liện quan theo quy định;

m. Quản lý về tổ chức, biên chế, cán bộ, viên chức và người lao động; về tài sản, tài chính của Trung tâm theo quy định của Nhà nước và của tỉnh;

n. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.

3. Cơ cấu tổ chức

a. Lãnh đạo Trung tâm:

1. Giám đốc: Nguyễn Văn Tú - 0913378627

2. Phó Giám đốc: Cao Thị Như Lan - 0904699036

b. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Đào tạo, Huấn luyện;

- Phòng Quản lý vận động viên.

Thư viện ảnh

Thăm dò ý kiến

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập:
0
Số người đang online:
1024

View Larger Map