Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
(23/11/2018 8:51:28 SA)

Ban hành kèm theo Quyết định số 4306/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải DươngPhụ lục I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(Kèm theo Quyết định số 4306/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

1.      

Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm thẩm định

UBND tỉnh Hải Dương, số 45 Quang Trung, thành phố Hải Dương

Không quy định

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.  

 

2.      

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo

UBND tỉnh Hải Dương, số 45 Quang Trung, thành phố Hải Dương

Không quy định

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.  

 

3.      

Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa chỉ 73 Bạch Đằng, TP Hải Dương

Không quy định

Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18/6/2009

- Nghị định 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa.

- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Bộ VHTTDL.

- Thông tư số 07/2004/TT-BVHTTDL ngày 19/02/2004 của Bộ VHTT hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

- Nghị định số 142/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL.  

4.      

 

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

 

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa chỉ 73 Bạch Đằng, TP Hải Dương

 

Không quy định

- Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18/6/2009

- Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.  

- Nghị định số 142/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL.  

5.      

 

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích

 

- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ  hợp lệ

 

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa chỉ 73 Bạch Đằng, TP Hải Dương

 

Không quy định

- Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18/6/2009

- Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.  

- Nghị định số 142/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL.  Có hiệu lực từ ngày 09/10/2018

6.      

 

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích

 

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa chỉ 73 Bạch Đằng, TP Hải Dương

 

Không quy định

- Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18/6/2009

- Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.  

- Nghị định số 142/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL.  Có hiệu lực từ ngày 09/10/2018

B

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

7.      

 

Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, UBND huyện có trách nhiệm thẩm định

 

UBND cấp huyện

 

Không quy định

- Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.  

 

8.      

 

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

 

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo

 

UBND cấp huyện

 

 

Không quy định

- Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.  

9.      

 

Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm

 

 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

 

UBND cấp huyện

 

Không quy định

- Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.

10.       

 

Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa

 

08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 

 

UBND cấp huyện

 

 

Không quy định

- Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.

C

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

11.       

 

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

 

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo

 

UBND cấp xã

 

 

Không quy định

- Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.  Có hiệu lực từ ngày 15/10/2018

12.       

Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

 

 

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

 

UBND cấp xã

 

 

Không quy định

- Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2018.

13.       

Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

 

 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị tặng Giấy khen

 

UBND cấp xã

 

 

Không quy định

- Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2018.

Phụ lục II

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI,CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(Kèm theo Quyết định số  4306/QĐ-UBND ngày 20 tháng11 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương)

TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tụchành chính

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

1.      

BVH-HDU-278828

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

- Nghị định số 142/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL

2.      

T-HDU-280288-TT

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

- Nghị định số 142/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL.  

3.      

T-HDU-280289-TT

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

- Nghị định số 142/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL.  

4.      

 

 

T-HDU-278463-TT

Thủ tục cấp phép tổ chức lễ hội

- Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.  Có hiệu lực từ ngày 15/10/2018

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

 

1.

 

T-HDU-278440-TT

Thủ tục công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương

 

Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2018.

 

2.

 

T-HDU-278439-TT

Thủ tục công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương

Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2018.

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

 

1.

 

T-HDU-278440-TT

Thủ tục công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương

Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2018.

 

 

Tin khác

Thư viện ảnh

Thăm dò ý kiến

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập:
0
Số người đang online:
555

View Larger Map