Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
(22/10/2018 1:55:24 CH)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1892/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương)

Phụ lục I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

 CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH HẢI DƯƠNG

(Kèm theo Quyết định số 1892/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2018

 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương)

 

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

I

Lữ hành

 

 

 

 

1.    

Thủ tục công nhận điểm du lịch

20 ngày

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa chỉ 73, Bạch Đằng, TP Hải Dương

Không quy định

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14.

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/ 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch (gọi tắt là Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/ 2017).

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch (gọi tắt là Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017).

2.    

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

 

10 ngày

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa chỉ 73, Bạch Đằng, TP Hải Dương

3.000.000 đồng/giấy phép

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14.

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/ 2017.

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017.

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam (gọi tắt là Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018).

3.    

Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

05 ngày

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa chỉ 73, Bạch Đằng, TP Hải Dương

1.500.000 đồng/giấy phép

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 .

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017.

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018

4.    

Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

05 ngày

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa chỉ 73, Bạch Đằng, TP Hải Dương

2.000.000 đồng/giấy phép

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 .

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017.

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018

5.    

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành

05 ngày

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa chỉ 73, Bạch Đằng, TP Hải Dương

Không quy định.

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 .

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017

 

6.    

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể

05 ngày

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa chỉ 73, Bạch Đằng, TP Hải Dương

Không quy định.

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 .

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017

7.    

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản

05 ngày

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa chỉ 73, Bạch Đằng, TP Hải Dương

Không quy định.

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 .

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017

8.    

Thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

05 ngày

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa chỉ 73, Bạch Đằng, TP Hải Dương

Không quy định.

 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 .

- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016

- Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2016

9.    

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

 

10 ngày

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa chỉ 73Bạch Đằng, TP Hải Dương

200.000 đồng/thẻ

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 .

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018

10.                         

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế

10 ngày

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa chỉ 73, Bạch Đằng, TP Hải Dương

Không quy định

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 .

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017.

11.                         

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

- 07 ngày nội dung hoạt động phù hợp

- 13 ngày nội dung hoạt động không phù hợp

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa chỉ 73, Bạch Đằng, TP Hải Dương

 

3.000.000 đồng/giấy phép

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 .

- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016

- Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2016

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018.

12.                         

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện

05 ngày

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa chỉ 73, Bạch Đằng, TP Hải Dương

1.500.000 đồng/giấy phép

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 .

- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016

- Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2016

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018

13.                         

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy

05 ngày

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa chỉ 73, Bạch Đằng, TP Hải Dương

1.500.000 đồng/giấy phép

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 .

- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016

- Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2016

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018

14.                         

Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

- 05 ngày nội dung hoạt động phù hợp

- 13 ngày nội dung hoạt động không phù hợp

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa chỉ 73, Bạch Đằng, TP Hải Dương

1.500.000 đồng/giấy phép

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14

- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016

- Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2016

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018.

15.                         

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

05 ngày

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa chỉ 73, Bạch Đằng, TP Hải Dương

1.500.000 đồng/giấy phép

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 .

- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016

- Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2016

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018

16.                         

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

 

15 ngày

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa chỉ 73, Bạch Đằng, TP Hải Dương

650.000 đồng/thẻ

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 .

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017.

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018

17.                         

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

 

15 ngày

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa chỉ 73, Bạch Đằng, TP Hải Dương

650.000 đồng/thẻ

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 .

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018

18.                         

Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

 

10 ngày

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa chỉ 73, Bạch Đằng, TP Hải Dương

650.000 đồng/thẻ

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 .

- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016

- Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2016

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018

19.                         

Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

 

10 ngày

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa chỉ 73Bạch Đằng, TP Hải Dương

650.000 đồng/thẻ

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 .

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018

II

Lĩnh vực du lịch khác

 

 

 

 

20.                         

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

20 ngày

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa chỉ 73, Bạch Đằng, TP Hải Dương

1.000.000 đồng/hồ sơ

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 .

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017

- Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018

21.                         

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

20 ngày

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa chỉ 73, Bạch Đằng, TP Hải Dương

1.000.000 đồng/hồ sơ

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 .

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017

- Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018

22.                         

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

20 ngày

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa chỉ 73, Bạch Đằng, TP Hải Dương

1.000.000 đồng/hồ sơ

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 .

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017

- Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018

23.                         

Thủ tục Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

20 ngày

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa chỉ 73Bạch Đằng, TP Hải Dương

1.000.000 đồng/hồ sơ

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 .

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017

- Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018

24.                         

Thủ tục Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

20 ngày

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa chỉ 73, Bạch Đằng, TP Hải Dương

1.000.000 đồng/hồ sơ

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 .

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017

- Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018

III

Lưu trú du lịch

 

 

 

 

25.                         

Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1-3 sao đối với cơ sở lưu trú du lịch (khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch)

20 ngày

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa chỉ 73, Bạch Đằng, TP Hải Dương

1.500.000 đồng/hồ sơ đề nghị công nhận hạng 1 sao, 2 sao.

2.000.000 đồng/hồ sơ đề nghị công nhận hạng 3 sao

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 .

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017

- Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018

 Phụ lục II

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN

GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỈNH HẢI DƯƠNG

(Kèm theo Quyết định số  1892 /QĐ-UBND ngày  14 tháng 6 năm 2018  của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương)


TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tụchành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

I

Lĩnh vực Lữ hành

 

1. 

 

Thủ tục cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nuớc ngoài tại Việt Nam

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 .

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017

- Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018

2. 

 

Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nuớc ngoài tại Việt Nam

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 .

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017

- Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018

3. 

 

Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 .

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017

- Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018

4. 

 

Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong (trường hợp giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu huỷ)

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 .

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017

- Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018

5. 

 

Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 .

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017

- Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018

6. 

 

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 .

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017

- Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018

7. 

 

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 .

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017

- Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018

8. 

 

Thủ tục đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 .

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017

- Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018

9. 

 

Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 .

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017

- Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018

10.                         

 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 .

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017

- Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018

II

Lĩnh vực Khách sạn

 

11.                         

 

Thủ tục cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch

 

12.                         

 

Thủ tục cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 .

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017

- Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018

13.                         

 

Thủ tục cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 .

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017

- Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018

14.                         

 

Thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 .

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017

- Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018

15.                         

 

Thủ tục thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 .

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017

- Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018

16.                         

 

Thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 .

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017

- Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018

17.                         

 

Thủ tục thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 .

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017

- Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018

 

Tin khác

Thư viện ảnh

Thăm dò ý kiến

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập:
0
Số người đang online:
570

View Larger Map